Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słuchać Boga,jak Maryja

ks. abp Józef Micha­lik

Jeśli czło­wiek nie umie słu­chać dru­gie­go czło­wie­ka, nie umie zatrzy­mać się, nie umie tej myśli od dru­gie­go czło­wie­ka przy­jąć, czy potra­fi przy­jąć Bożą myśl? (…) Waż­ne jest, byśmy usły­sze­li głos dru­gie­go czło­wie­ka, ale żeby­śmy też potra­fi­li usły­szeć głos dzie­jów, cza­sów, w któ­rych żyje­my. (…) Chry­stus mówi, żeby­śmy nasze życie porząd­ko­wa­li, patrząc na życie przy­szłe. Żeby­śmy wie­dzie­li, że czło­wiek jest wezwa­ny do nie­śmier­tel­no­ści. Nasze życie się prze­mie­ni, ale nie skoń­czy. Czy jeste­śmy dziś w sta­nie usły­szeć i przy­jąć praw­dę o tym, że mamy żyć tak, byśmy zmar­twych­wsta­li? Pamię­taj­my, że do nie­ba wcho­dzi się całe życie. (…) Prze­kro­czy­my ten próg wiecz­no­ści, jeśli będzie­my usi­ło­wa­li, pró­bo­wa­li słu­chać Boże­go Sło­wa. Naj­święt­sza Mary­ja Pan­na go słu­cha­ła. Pozby­ła się wszyst­kie­go, co by nie było z Boga, co nie zga­dza­ło się z wolą Bożą. Mamy się sta­wać jak Chry­stus, wte­dy to przej­ście do wiecz­no­ści jest łatwe, bo Bóg jest w nas. (…) Nie brak nam dzi­siaj nad­użyć wła­dzy i naszych nad­użyć codzien­nych, ale nie brak nam też wiel­kich przy­kła­dów i świa­dectw wia­ry. Nie jest źle z Pol­ską, któ­ra myśli po chrze­ści­jań­sku. Każ­dy z nas na tym miej­scu, gdzie jest, ma pró­bo­wać być inny. Ma pró­bo­wać zbli­żyć się do ide­ału Boże­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Kal­wa­rii Pacław­skiej,
14 sierp­nia 2012 r.