Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Niepokoić i budzić sumienia

ks. abp Józef Micha­lik

Pyta­nie o pol­ską wieś to pyta­nie: co z tą Pol­ską. (…) Praw­dzi­wą bie­dą pol­skiej wsi, pol­skie­go naro­du i pol­skie­go Kościo­ła nie jest to, że mamy skrom­ne warun­ki życia, bo czło­wiek zawsze musi się zma­gać z róż­ny­mi trud­no­ścia­mi. Praw­dzi­wą bie­dą pol­skiej wsi są ludzie ducho­wo cho­rzy, to znie­chę­ce­nie, brak wycią­gnię­cia dło­ni do dru­gie­go czło­wie­ka, brak sta­nię­cia w praw­dzie, jest ten pry­wat­ny inte­res, pry­wa­ta, że tyl­ko o mnie mi cho­dzi. (…) Zdro­wy pol­ski rol­nik, praw­dzi­wy chrze­ści­ja­nin na naszej ojczy­stej zie­mi nigdy nie był sam. Miał otwar­te drzwi dla gościa, otwar­te ser­ce dla puka­ją­ce­go sąsia­da. Akcep­ta­cja ego­izmu zarów­no w naszym pry­wat­nym, sąsiedz­kim życiu, jak i w życiu publicz­nym, w tym akcep­ta­cja nad­użyć i korup­cji na ogól­no­pol­ską ska­lę musi nie­po­ko­ić, musi budzić sumie­nia, sta­wiać pyta­nie: co dalej? (…) Żad­na sytu­acja eko­no­micz­na nie ura­tu­je eme­ry­tur w przy­szło­ści, jeśli nie będzie rąk do pra­cy, jeśli zanik­nie miłość do pol­skiej zie­mi. Będzie tak tak­że wte­dy, gdy zanik­nie poczu­cie hono­ru, god­no­ści i wol­no­ści, jaką daje pra­ca na roli.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Jasno­gór­skich Doży­nek,

Czę­sto­cho­wa, 2 wrze­śnia 2012 r.