Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Kościół potrzebuje młodych

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Dzi­siaj Pan Jezus nadal potrze­bu­je mło­dych ludzi, goto­wych zosta­wić wszyst­ko, by pójść za Nim i pod­jąć służ­bę w Koście­le dla dobra bra­ci i sióstr. Dla­te­go, korzy­sta­jąc z tej wyjąt­ko­wej oka­zji, zwra­cam się do was: jeże­li jeste­ście prze­ko­na­ni, że Pan was woła, że liczy na hoj­ność waszych serc, nie cofaj­cie się, nie lękaj­cie się, nie odma­wiaj­cie nicze­go Bogu. Nie odma­wiaj­cie, jak boga­ty mło­dzie­niec w Ewan­ge­lii, któ­ry nie sko­rzy­stał z zapro­sze­nia Jezu­sa, bo miał wie­le posia­dło­ści (por. Mk 10,22). Jezus nicze­go czło­wie­ko­wi nie zabie­ra, a wszyst­ko daje. W kapłań­stwie i w życiu kon­se­kro­wa­nym moż­na zre­ali­zo­wać wspa­nia­ły i sen­sow­ny pro­jekt życia. Oczy­wi­ście, wyma­ga on rady­ka­li­zmu ewan­ge­licz­ne­go, wyma­ga ofia­ry, ale daje radość, jakiej może doświad­czyć tyl­ko czło­wiek, któ­ry ze swe­go życia, ze swych zdol­no­ści i talen­tów uczy­nił bez­in­te­re­sow­ny dar dla Boga i dla ludzi.
Kościół potrze­bu­je rów­nież kocha­ją­cych się mał­żeństw i ofiar­nych rodzin, otwar­tych na życie, będą­cych domo­wy­mi Kościo­ła­mi. Kościół potrze­bu­je takie­go świa­dec­twa. Oczy­wi­ście, rów­nież dro­ga życia mał­żeń­skie­go i rodzin­ne­go wyma­ga ofia­ry, wyma­ga hoj­no­ści ser­ca, wyma­ga czy­stej i wspa­nia­ło­myśl­nej miło­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas
40. Piel­grzym­ki Służ­by Litur­gicz­nej i Ruchu Świa­tło-Życie,
Kal­wa­ria Zebrzy­dow­ska, 1 wrze­śnia 2012 r.