Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Atmosfera wiary

ks. abp Józef Micha­lik

Czło­wiek uczy się wia­ry przez zna­ki. Nawią­zu­je kon­takt z Bogiem Nie­skoń­czo­nym, któ­ry jest Duchem, ale my, jako ludzie nawią­zu­je­my kon­takt z Bogiem przez zna­ki. I Pan Bóg daje nam te zna­ki. Wiel­kim zna­kiem jest Wcie­lo­ny Boży Syn. Jezus – Czło­wiek jest tym wiel­kim zna­kiem miło­ści, że Bóg nawet wobec naj­więk­sze­go grzesz­ni­ka nigdy nie cofa swe­go miło­sier­dzia, jeśli ten czło­wiek się do Nie­go zwra­ca. Dla­te­go przyj­mij­cie ten krzyż dzi­siaj, z tego kościo­ła, któ­ry zawie­si­cie w domach jako znak szcze­gól­nej wia­ry, wyzna­nia, szcze­gól­nej mocy, któ­rą wpro­wa­dza­cie do swo­ich domów i rodzin, któ­ry niech będzie wyznacz­ni­kiem, ale i źró­dłem bło­go­sła­wień­stwa i łaski dla wszyst­kich. Tak­że dla tych, za któ­rych będzie­cie się modlić pod tym krzy­żem.
Wiel­kość czło­wie­ka to poko­ny­wa­nie sie­bie, to pra­ca nad sobą, to odwo­ły­wa­nie się do Krzy­ża. Każ­da spo­wiedź, każ­dy żal za grze­chy, każ­da Komu­nia Świę­ta to odro­dze­nie. (…) Pró­buj­my wpro­wa­dzać innych w tę atmos­fe­rę wia­ry. Obda­ro­wuj­my ich tym, co naj­lep­sze, a więc wia­rą, pra­gnie­niem życia wiecz­ne­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św.
w para­fii św. Pio­tra i Jana z Dukli, Kro­sno, 4 IX 2012 r.