Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Rodzina wspólnym dobrem

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Rodzi­na, jako dobro wspól­ne całe­go spo­łe­czeń­stwa i pań­stwa, potrze­bu­je szcze­gól­nej ochro­ny i wspar­cia. Nie­ste­ty, dzi­siaj jeste­śmy świad­ka­mi czę­stych zama­chów na rodzi­nę, i to ze stro­ny insty­tu­cji, któ­re powin­ny szcze­gól­nie dbać o jej dobro. Samo sło­wo „rodzi­na” sta­je się nie­kie­dy nie­wy­god­ne. Lan­su­je się nową rze­czy­wi­stość, zwa­ną związ­ka­mi part­ner­ski­mi, co sta­no­wi zasad­ni­cze nie­po­ro­zu­mie­nie. Powiedz­my jasno: związ­ki part­ner­skie jed­no­pł­cio­we naru­sza­ją pra­wo natu­ral­ne, a ich ofi­cjal­ne usta­na­wia­nie nie chro­ni porząd­ku i zdro­wia spo­łecz­ne­go, a jest jedy­nie ustę­po­wa­niem wła­dzy pra­wo­daw­czej wobec nie­upo­rząd­ko­wa­nych skłon­no­ści ludz­kiej natu­ry. Nie tędy dro­ga do budo­wa­nia spo­łe­czeń­stwa, któ­re będzie mia­ło przy­szłość. Rów­nież pra­wo dopusz­cza­ją­ce związ­ki part­ner­skie męż­czy­zny i kobie­ty, wyklu­cza­ją­ce mał­żeń­stwo, jesz­cze bar­dziej osła­bia i tak już kru­chą tkan­kę spo­łe­czeń­stwa, któ­re powin­no się wspie­rać na zdro­wych rodzi­nach i odpo­wie­dzial­nych mał­żeń­stwach, ślu­bu­ją­cych sobie dozgon­ną miłość, a nie zawie­ra­ją­cych kru­chy kon­trakt, moż­li­wy do zerwa­nia w każ­dej chwi­li.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas XX Piel­grzym­ki Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, Kal­wa­ria Zebrzy­dow­ska, 9 IX 2012 r.