Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Mdr 2,12.17–20; Jk 3,16–4,3; Mk 9,30–37

Jeśli kto chce być pierwszym,
niech będzie ostatnim ze wszystkich


Jezus i Jego ucznio­wie podró­żo­wa­li przez Gali­leę, On jed­nak nie chciał, żeby kto wie­dział o tym. Pouczał bowiem swo­ich uczniów i mówił im: Syn Czło­wie­czy będzie wyda­ny w ręce ludzi. Ci Go zabi­ją, lecz zabi­ty po trzech dniach zmar­twych­wsta­nie. Oni jed­nak nie rozu­mie­li tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przy­szli do Kafar­naum. Gdy był w domu, zapy­tał ich: O czym to roz­ma­wia­li­ście w dro­dze? Lecz oni mil­cze­li, w dro­dze bowiem posprze­cza­li się mię­dzy sobą o to, kto z nich jest naj­więk­szy.
On usiadł, przy­wo­łał Dwu­na­stu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierw­szym, niech będzie ostat­nim ze wszyst­kich i słu­gą wszyst­kich.
Potem wziął dziec­ko; posta­wił je przed nimi i objąw­szy je ramio­na­mi, rzekł do nich: Kto przyj­mu­je jed­no z tych dzie­ci w imię moje, Mnie przyj­mu­je; a kto Mnie przyj­mu­je, nie przyj­mu­je Mnie, lecz Tego, któ­ry Mnie posłał.

Roz­wa­ża­nie
To typo­we: gdzie jest gru­pa, tam wcze­śniej czy póź­niej poja­wia się ele­ment kon­ku­ren­cji, pró­ba potwier­dze­nia swo­jej war­to­ści, zazna­cze­nia prze­wa­gi. Lecz Jezus nie godzi się na takie zacho­wa­nie. Gro­ma­dzi wybra­nych uczniów, ale na pierw­szym miej­scu sta­wia posta­wę służ­by. Nie domi­na­cja lecz powo­ła­nie wyzna­cza styl życia. Nie zawsze o tym pamię­ta­my, nie zawsze pamię­ta­ją o tym ludzie Kościo­ła. Ale innej dro­gi życia w Koście­le nie ma.

rs