Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Trudności wspólnot zakonnych

Ks. bp Tade­usz Rako­czy Ordy­na­riusz Die­ce­zji Biel­sko-Żywiec­kiej

Wspól­no­ty osób kon­se­kro­wa­nych wzbo­ga­ca­ją życie Kościo­ła oraz całe­go spo­łe­czeń­stwa. Sta­ją się labo­ra­to­ria­mi auten­tycz­nych wię­zi bra­ter­skich, umac­nia­ją cywi­li­za­cję miło­ści bez­in­te­re­sow­nie i soli­dar­nie. Trze­ba nam takich! Trze­ba nam takich świad­ków! Trze­ba nam takich pro­ro­czych zna­ków! (…) Rok Wia­ry, któ­ry nie­ba­wem będzie prze­ży­wać cały Kościół, jest oka­zją do ducho­wej odno­wy i pogłę­bie­nia swej rela­cji z Bogiem. Rady ewan­ge­licz­ne, przy­ję­te jako praw­dzi­wa regu­ła życia, umac­nia­ją wia­rę, nadzie­ję i miłość, któ­re jed­no­czą z Panem. Ta głę­bo­ka bli­skość z Bogiem, któ­ra ma być prio­ry­te­tem i cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą wasze­go życia, umoż­li­wi wam nowe przy­lgnię­cie do Chry­stu­sa. (…)
Tyle wspól­not zakon­nych prze­ży­wa dziś róż­ne­go rodza­ju trud­no­ści i to nie tyl­ko na Zacho­dzie, rów­nież u nas, w Pol­sce. (…) Tak wie­le jest dzi­siaj ego­izmu i indy­wi­du­al­no­ści! Wie­lu zakon­ni­ków ule­ga poku­som współ­cze­sne­go świa­ta i odda­la się coraz bar­dziej od ducha wspól­no­ty zakon­nej, nie­któ­rzy nie czu­ją jej potrze­by, gar­dzą odpo­wie­dzial­no­ścią za nią, lek­ce­wa­żą jej wła­dze, regu­la­mi­ny i obo­wiąz­ki. Wie­lu pamię­ta tyl­ko o swo­ich pra­wach i przy­wi­le­jach. Dla wie­lu zakon czy klasz­tor prze­stał być wspól­nym domem i czu­ją się bez­dom­ni, zagu­bie­ni w świe­cie. Niby jesz­cze są, ale raczej trwa­ją niż rado­śnie uczest­ni­czą w życiu wspól­no­ty. Dom zakon­ny jest dla jego miesz­kań­ców pod­sta­wo­wym śro­do­wi­skiem życia i wzra­sta­nia w wie­rze.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas spo­tka­nia z zakon­ni­ka­mi z Die­ce­zji Biel­sko-Żywiec­kiej w Kosza­ra­wie Bystrej, 11 IX 2012 r.