Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

20 lat „Źródła”

Trudno opisać to wielkie dobro

Z oka­zji jubi­le­uszu 20. rocz­ni­cy powsta­nia Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” otrzy­ma­li­śmy od Księ­ży Bisku­pów listy gra­tu­la­cyj­ne wraz z życze­nia­mi Boże­go bło­go­sła­wień­stwa na następ­ne lata naszej dzia­łal­no­ści wydaw­ni­czej. Dzie­li­my się z Wami, Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, rado­ścią z tego fak­tu – dowo­da­mi pamię­ci i sym­pa­tii dla zespo­łu i współ­pra­cow­ni­ków TRK „Źró­dło”.