Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nagroda „Źródła”

W bonifraterskim charyzmacie

Lau­re­at Nagro­dy „Źró­dła” lek. med. Marek Kro­bic­ki z rodzi­ną

W nowo­rocz­nej aurze, 12 stycz­nia br., świę­to­wa­li­śmy 20. rocz­ni­cę powsta­nia Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” połą­czo­ną z przy­zna­niem Nagro­dy im. Słu­gi Boże­go Jerze­go Cie­siel­skie­go – ojca rodzi­ny. Lau­re­atem tego­rocz­nej Nagro­dy – już po raz szes­na­sty przy­zna­nej przez Kapi­tu­łę Fun­da­cji „Źró­dło” – został lek. med. Marek Kro­bic­ki. Jako hono­ro­wy czło­nek Zako­nu Boni­fra­trów swą prak­ty­kę i powo­ła­nie lekar­skie zwią­zał z kra­kow­skim szpi­ta­lem przy ul. Try­ni­tar­skiej. Od roku jest pre­ze­sem zarzą­du Spół­ki Boni Fra­tres Cra­co­vien­sis pro­wa­dzą­cej Szpi­tal Zako­nu Dobrych Bra­ci Św. Jana Gran­de­go w Kra­ko­wie.
Mszy Świę­tej kon­ce­le­bro­wa­nej w inten­cji lau­re­ata oraz jubi­le­uszu 20-lecia „Źró­dła” w Bazy­li­ce św. Flo­ria­na prze­wod­ni­czył jej pro­boszcz ks. Grze­gorz Szew­czyk

Tra­dy­cyj­nie, w Sali Senac­kiej Poli­tech­ni­ki Kra­kow­skiej, pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej pro­wa­dzo­nej przez prof. dr hab. inż. Janu­sza Kawec­kie­go, został przed­sta­wio­ny Lau­re­at Nagro­dy z żoną Beatą i dzieć­mi. W pre­zen­ta­cji uczest­ni­czy­ła mał­żon­ka Patro­na Nagro­dy, Pani Danu­ta Cie­siel­ska. Gospo­darz miej­sca, rek­tor PK prof. Kazi­mierz Fur­tak, pod­kre­ślił „coraz więk­sze zna­cze­nie Nagro­dy zwią­za­nej z ojcem rodzi­ny i wspa­nia­łym czło­wie­kiem”, dziś kan­dy­da­tem do chwa­ły ołta­rzy. Ks. bp Jan Szko­doń w kon­tek­ście pere­gry­na­cji po Archi­die­ce­zji obra­zu Pana Jezu­sa Miło­sier­ne­go i hasła roku dusz­pa­ster­skie­go „Kościół naszym domem”, zwró­cił uwa­gę na zna­cze­nie tro­ski o rodzi­nę, na wagę współ­two­rze­nia rodzin­nych krę­gów w każ­dym śro­do­wi­sku. Odwo­łu­jąc się do 20. rocz­ni­cy roz­po­czę­cia wyda­wa­nia tygo­dni­ka „Źró­dło”, przy­po­mniał sym­bo­li­kę tego sło­wa, ozna­cza­ją­ce­go nie­wy­czer­pal­ne źró­dło zdro­wej, praw­dzi­wej, życio­daj­nej wody.
Obok redak­to­rów i współ­pra­cow­ni­ków tygo­dni­ka, w spo­tka­niu uczest­ni­czy­li lau­re­aci poprzed­nich edy­cji Nagro­dy „Źró­dła”, zapro­sze­ni goście. Redemp­to­ry­sta o. Marian Soj­ka repre­zen­to­wał o. dr. Tade­usza Rydzy­ka i toruń­ską roz­gło­śnię Radia Mary­ja, a ks. dr Andrzej Scą­ber Kurię Kra­kow­ską w spra­wach zwią­za­nych z pro­ce­du­rą kano­ni­za­cyj­ną na szcze­blu die­ce­zjal­nym. Wraz z pamiąt­ko­wą iko­ną Świę­tej Rodzi­ny i dyplo­mem, Lau­re­at tego­rocz­nej Nagro­dy otrzy­mał książ­ko­we wyda­nie pokło­sia kon­fe­ren­cji nauko­wej, zor­ga­ni­zo­wa­nej w 2010 r. z ini­cja­ty­wy Rek­to­ra PK w 40. rocz­ni­cę śmier­ci Patro­na Nagro­dy. Dzię­ku­jąc za wyróż­nie­nie, dr Marek Kro­bic­ki pod­kre­ślił, że to, co uda­ło mu się zre­ali­zo­wać w życiu zawo­do­wym, zawdzię­cza w dużej mie­rze rodzi­nie i mał­żon­ce, któ­ra „ster rodzin­ny trzy­ma­ła”. Przy­po­mniał, że jego rodzi­ce uczest­ni­czy­li w dusz­pa­ster­stwie aka­de­mic­kim przy Bazy­li­ce św. Flo­ria­na i byli zwią­za­ni ze „Śro­do­wi­skiem Wuj­ka” – ks. Karo­la Woj­ty­ły. Pod prze­wod­nic­twem obec­ne­go gospo­da­rza para­fii świę­to­flo­riań­skiej, ks. pro­bosz­cza Grze­go­rza Szew­czy­ka, w litur­gii Mszy św. licz­nie zgro­ma­dze­ni goście, współ­pra­cow­ni­cy, czy­tel­ni­cy i sym­pa­ty­cy „Źró­dła”, dzię­ko­wa­li Bogu za 20 lat ist­nie­nia tygo­dni­ka w posłu­dze ewan­ge­li­za­cyj­nej. W modli­twach pamię­ta­no tak­że o Lau­re­acie, jego rodzi­nie, a tak­że o Patro­nie Nagro­dy Słu­dze Bożym Jerzym Cie­siel­skim, pro­sząc o jego rychłą beaty­fi­ka­cję.

Boże­na Weber