Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA:
Jon 3,1–5.10; 1 Kor 7,29–31; Mk 1,14–20

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Domo­ni­co Ghir­lan­da­io, Jezus powo­łu­je apo­sto­łów Pio­tra i Andrze­ja

Gdy Jan został uwię­zio­ny, przy­szedł Jezus do Gali­lei i gło­sił Ewan­ge­lię Bożą. Mówił: Czas się wypeł­nił i bli­skie jest kró­le­stwo Boże. Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię.
Prze­cho­dząc obok Jezio­ra Gali­lej­skie­go, ujrzał Szy­mo­na i bra­ta Szy­mo­no­we­go, Andrze­ja, jak zarzu­ca­li sieć w jezio­ro; byli bowiem ryba­ka­mi. Jezus rzekł do nich: Pójdź­cie za Mną, a spra­wię, że się sta­nie­cie ryba­ka­mi ludzi. I natych­miast zosta­wi­li sie­ci i poszli za Nim.
Idąc nie­co dalej, ujrzał Jaku­ba, syna Zebe­de­usza, i bra­ta jego, Jana, któ­rzy też byli w łodzi i napra­wia­li sie­ci. Zaraz ich powo­łał, a oni zosta­wi­li ojca swe­go, Zebe­de­usza, razem z najem­ni­ka­mi w łodzi i poszli za Nim.
Roz­wa­ża­nie
To zdu­mie­wa: dla­cze­go „natych­miast zosta­wi­li sie­ci i poszli za Nim”. Nie cho­dzi tu o sło­wo natych­miast, bo zwy­kle w szyb­kim tem­pie podej­mu­je­my wie­le decy­zji i mnó­stwo rze­czy robi­my spon­ta­nicz­nie. Sed­no w tym, że ktoś natych­miast poszedł za Nim. Śpie­szy­my się, by zdą­żyć z zaku­pa­mi, by na czas być w pra­cy, by wyje­chać, by wpaść do zna­jo­mych… Lecz ile ocię­ża­ło­ści wyka­zu­je­my w spra­wach Boga, w posłu­szeń­stwie Bożym przy­ka­za­niom, na dro­dze za Chry­stu­sem. Ta opie­sza­łość może oka­zać się nie­bez­piecz­na.

rs