Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Jubileusz 20-lecia „Źródła”

[pul­lqu­ote]
Pod­czas audien­cji ogól­nej w auli Paw­ła VI, 11 stycz­nia br., do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:
Witam obec­nych tu Pola­ków. Kie­dy z Jezu­sem wcho­dzi­my do Wie­czer­ni­ka i, nale­ży­cie przy­go­to­wa­ni, przy­stę­pu­je­my do sto­łu Pań­skie­go, uświa­da­mia­my sobie, że udział w Eucha­ry­stii, nie­zbęd­ny dla życia chrze­ści­jań­skie­go, jest rów­no­cze­śnie szko­łą i punk­tem kul­mi­na­cyj­nym naszej modli­twy. Zjed­no­cze­ni z Chry­stu­sem, przez Nie­go, z Nim i w Nim, w jed­no­ści Ducha Świę­te­go odda­je­my chwa­łę Ojcu.
Niech Bóg wam bło­go­sła­wi!
[/pullquote]W tym roku Tygo­dnik Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” obdcho­dzi jubi­le­usz 20-lecia ist­nie­nia. Pierw­szy numer nasze­go cza­so­pi­sma uka­zał się 5 stycz­nia 1992 roku. Pisa­li­śmy wów­czas na pierw­szej stro­nie: „W imię Boże pra­gnie­my roz­po­cząć nasze spo­tka­nia z Wami, Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, za pośred­nic­twem nowe­go tygo­dni­ka kato­lic­kie­go. W rodzi­nie i przez rodzi­nę osią­ga czło­wiek peł­nię swej ludz­kiej i chrze­ści­jań­skiej doj­rza­ło­ści, dla­te­go tro­ska o rodzi­nę jest prze­ja­wem tro­ski o czło­wie­ka, o Ojczy­znę i o Kościół”.
Ówcze­sny Metro­po­li­ta Kra­kow­ski ks. kard. Fran­ci­szek Machar­ski bło­go­sła­wił nam sło­wa­mi: „Bio­rę do rąk tygo­dnik Źró­dło i daję go do rąk Wam, rodzin kato­lic­kich! Ma on uła­twić dostęp do Bożej mądro­ści, a ta mądrość Wam pomo­że sta­wiać pyta­nia i odpo­wia­dać na nie: kim jeste­śmy, jak być sobą, jak żyć, by nie zmar­no­wać szczę­ścia”.
Z oka­zji jubi­le­uszu 20-lecia „Źró­dła” obec­ny Metro­po­li­ta Kra­kow­ski ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz przy­jął na audien­cji zespół redak­cyj­ny TRK „Źró­dło” i na zakoń­cze­nie spo­tka­nia udzie­lił redak­to­rom paster­skie­go bło­go­sła­wień­stwa oraz skie­ro­wał do nas list.
Wam Dro­dzy Czy­tel­ni­cy dzię­ku­je­my za wier­ność nasze­mu tygo­dni­ko­wi, modli­twę i wszel­ką pomoc. Pro­si­my o dal­sze życz­li­we przyj­mo­wa­nie, współ­re­da­go­wa­nie i pro­pa­go­wa­nie „Źró­dła”.

Redak­cja

Zespół redak­cyj­ny „Źró­dła” na audien­cji u ks. kard. S. Dzi­wi­sza