Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jaki model katechezy?

Ks. Biskup Edward Daj­czak Ordy­na­riusz Kosza­liń­sko-Koło­brze­ski, współ­twór­ca przy­stan­ku Jezus

Jestem wobec kate­che­zy szkol­nej kry­tycz­ny i dosko­na­le znam jej bra­ki. Kate­che­za jest dziś bar­dziej lek­cją, co nie zna­czy bez­owoc­ną, ale sama w sobie nie jest ewan­ge­li­za­cyj­na. Jest zbyt kate­che­tycz­na. To, że licz­ba osób prak­ty­ku­ją­cych male­je, rośnie licz­ba roz­wo­dów, mło­dzi chęt­niej wybie­ra­ją życie w kon­ku­bi­na­cie jest jasnym sygna­łem, że trze­ba zmie­nić model kate­che­zy. (…) Kry­zys wia­ry jest wie­lo­aspek­to­wy, bo to jest m.in. wpływ kul­tu­ry maso­wej, któ­ra prze­ko­nu­je, że Bóg jest nie­obec­ny, albo że wia­ra w Boga wła­ści­wie nie bar­dzo zmie­nia życie. Trze­ba sobie uświa­do­mić, że spo­ry odse­tek tych mło­dych ludzi, któ­rzy przy­cho­dzą na lek­cje reli­gii, jest na gra­ni­cy nie­wia­ry. To nie są jesz­cze ate­iści, ale jak tacy ludzie tam się zja­wia­ją, to trze­ba spró­bo­wać nawią­zać z nimi dia­log i taki model powin­na mieć kate­che­za. Trze­ba do tych ludzi iść z orę­dziem keryg­ma­tu, poka­zać co Jezus pro­po­nu­je. Dzie­ci i mło­dzież dziś czę­sto na star­cie mają duży pro­blem z wia­rą, bo w dużej mie­rze pocho­dzą z domów, gdzie wia­ra jest „let­nia”. Ich rodzi­ce jesz­cze nie mówią: nie chce­my Kościo­ła wca­le, ale też nie mają żywej wia­ry. Nie są więc w sta­nie prze­ka­zać dzie­ciom swo­je­go doświad­cze­nia Boga, czy prze­ko­nać je, że liczą się w życiu z Bogiem, bo to wyra­ża się m.in. przez codzien­ną modli­twę, udział w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii. Jeże­li takie dzie­ci przyj­dą na lek­cje reli­gii i zacznie­my je tyl­ko uczyć, to Bóg zosta­nie tyl­ko zapa­mię­ta­nym, omó­wio­nym, wyuczo­nym poję­ciem.
Frag­ment wypo­wie­dzi na temat II Tygo­dnia Wycho­wa­nia, 16 wrze­śnia 2012 r.