Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowo kapłana

Kościół naszym domem (41)

Bp Jan Szko­doń Biskup Pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej

„Kto wam poda kubek wody do picia, dla­te­go że nale­ży­cie do Chry­stu­sa, zapraw­dę powia­dam wam, nie stra­ci swo­jej nagro­dy (Mk 9,41) – sło­wa Pana Jezu­sa.
Nie­zbyt czę­sto zwra­ca­my uwa­gę na motyw dzia­ła­nia. Chy­ba rzad­ko zasta­na­wia­my się nad tym, co nami kie­ru­je, że speł­nia­my dany czyn, lub wybie­ra­my inny, czy też nie podej­mu­je­my żad­nej czyn­no­ści.
Czę­sto kie­ru­je­my się opi­nią oto­cze­nia. Pyta­my: „co ludzie powie­dzą?”, „co pomy­śli moja kole­żan­ka z pra­cy?”. Ktoś twier­dzi, że kie­ru­je się potrze­bą ser­ca i gło­sem sumie­nia. Ale jest też tak, że o naszej posta­wie decy­du­je sym­pa­tia, bli­skość rodzin­na, ale też złość, chęć zemsty, czy obo­jęt­ność. Dziś zazwy­czaj zatrzy­mu­ję się na czy­sto ludz­kich moty­wa­cjach: czy­nię dobro, poma­gam, bo jestem czło­wie­kiem. I ten, któ­re­mu poma­gam, jest czło­wie­kiem.
Pan Jezus zwra­ca uwa­gę na to, że naj­waż­niej­szym moty­wem nasze­go postę­po­wa­nia winien być motyw reli­gij­ny: „dla­te­go, że jest moim uczniem”, „cokol­wiek uczy­ni­li­ście… Mnie­ście uczy­ni­li” (Mt 25,40). Takiej posta­wy dzie­ci uczą się przede wszyst­kim w rodzi­nie.
„Kto by stał się powo­dem grze­chu dla jed­ne­go z tych małych, któ­rzy wie­rzą, temu było­by lepiej uwią­zać kamień młyń­ski u szyi i wrzu­cić w morze” (Mk 9,42).
Rzad­ko uży­wa­my sło­wa: zgor­sze­nie. Co zna­czy: zgor­szyć kogoś? Zna­czy to, że nasze sło­wa, czy­ny, zanie­dba­nie dobre­go – są powo­dem grze­chu bliź­nie­go, a szcze­gól­nie dzie­ci, czy ludzi o sła­bej wie­rze. Z mojej winy ktoś stal się gor­szym, zaczął kła­mać, kraść, popeł­niać grze­chy nie­czy­ste, zanie­dbu­je Mszę świę­tą. Sło­wa Pana Jezu­sa są bar­dzo moc­ne. Za zgor­sze­nie cze­ka nas wiel­ka odpo­wie­dzial­ność przed Bogiem.
„Czy pod­sta­wo­we zasa­dy moral­no­ści nie zosta­ły wyrwa­ne z naszej gle­by przez Złe­go, któ­ry się ukry­wa pod róż­ny­mi posta­cia­mi?” (bł. Jan Paweł II, Łom­ża, 4 czerw­ca 1991 r.).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Zro­bię rachu­nek sumie­nia z moty­wów mego postę­po­wa­nia i ze zgor­sze­nia. n