Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Świat potrzebuje prawdy o Bogu

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Coraz czę­ściej wokół nas żyją ludzie, do któ­rych nie docie­ra i nie poru­sza ich serc ewan­ge­licz­ne orę­dzie o Bogu, któ­ry „tak umi­ło­wał świat, że Syna swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go dał, aby każ­dy, kto w Nie­go wie­rzy, nie zgi­nął, ale miał życie wiecz­ne” (J 3,16). W chrze­ści­jań­skiej Pol­sce i w chrze­ści­jań­skiej Euro­pie, a więc na zie­miach, któ­re od wie­ków przy­ję­ły Ewan­ge­lię, przy­by­wa coraz wię­cej ludzi, nawet nie­gdyś ochrzczo­nych, któ­rzy żyją, jak gdy­by Bóg nie ist­niał, jak gdy­by Jezus nie umarł za nich na Krzy­żu, jak gdy­by nie miał im nic do powie­dze­nia i do ofia­ro­wa­nia. Tym samym odci­na­ją się od swo­ich korze­ni i źró­deł, wybie­ra­jąc dro­gę, któ­ra pro­wa­dzi doni­kąd. Czy chce­my się pogo­dzić z takim sta­nem rze­czy? Czy nasze i następ­ne poko­le­nia nie mają pra­wa do nadziei, któ­rą może ofia­ro­wać jedy­nie Chry­stus? Czyż i do nas Jezus nie skie­ro­wał jed­no­znacz­nych słów: „Idź­cie na cały świat i gło­ście Ewan­ge­lię wszel­kie­mu stwo­rze­niu!” (Mk 16,15)? Dzi­siej­szy świat potrze­bu­je peł­nej praw­dy o Bogu i czło­wie­ku, a ta praw­da zapi­sa­na jest w Ewan­ge­lii, i o niej mamy świad­czyć sło­wem i życiem, oso­bi­ście i jako bra­ter­ska wspól­no­ta Kościo­ła.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­sto­ści
Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go w Kra­ko­wie-Mogi­le, 14 wrze­śnia 2012 r.