Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W krzyżu Chrystusa

ks. abp Józef Micha­lik

Krzyż dla chrze­ści­ja­ni­na, kato­li­ka jest rze­czą świę­tą. Jest nie tyl­ko naj­wyż­szym sym­bo­lem wia­ry, ale jest rze­czy­wi­sto­ścią, z któ­rej pły­nie wiel­ka nauka (…) o tym, że mamy naśla­do­wać Tego, któ­ry na tym Krzy­żu za nas umarł, w miło­ści do nie­przy­ja­ciół, nie tyl­ko w tole­ran­cji.
Zawsze trze­ba pamię­tać, że krzyż, zwłasz­cza ten omo­dlo­ny, jest zna­kiem świę­tym, wypeł­nia go treść wia­ry, co dla nas naj­waż­niej­sze, i nie wol­no nim mani­pu­lo­wać, gar­dzić ani go ponie­wie­rać.
W 1983 r. obcho­dzo­ny był w całym Koście­le Rok Świę­ty dla pod­kre­śle­nia 1950. rocz­ni­cy śmier­ci Pana Jezu­sa, czy­li nasze­go Odku­pie­nia. W Bazy­li­ce św. Pio­tra w Rzy­mie umiesz­czo­no z tej oka­zji zwy­kły, drew­nia­ny krzyż. Po zakoń­cze­niu Roku Świę­te­go uzna­no, że trze­ba wró­cić do poprzed­nie­go sta­nu, ale co zro­bić z krzy­żem? Prze­cież tysią­ce piel­grzy­mów modli­ło się przed nim przez cały rok. Z pomy­słem zgło­si­ła się do Papie­skiej Rady ds. Laika­tu gru­pa mło­dzie­ży z Cen­tro s. Loren­zo: są goto­wi prze­jąć krzyż Roku Świę­te­go, jeśli Papież go im prze­ka­że, i pójść z nim do mło­dzie­ży róż­nych kra­jów w ramach przy­go­to­wań do Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży.
Ten krzyż wędru­je do dziś po świe­cie, gro­ma­dzi na modli­twie mło­dzież, jest sym­bo­lem zaufa­nia do mło­dych Jana Paw­ła II, któ­ry go im powie­rzył.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św.,
Olsz­tyn, 18 czerw­ca 2010 r.