Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Harcerstwo to nauka życia

Ks. Bp Roman Mar­cin­kow­ski Biskup Pomoc­ni­czy Płoc­ki

Har­cer­stwo kształ­to­wa­ło wspa­nia­łych ludzi, boha­te­rów, ojców i mat­ki. Uczy ono, że cokol­wiek się robi, trze­ba to robić porząd­nie. Jest nade wszyst­ko nauką życia, szko­łą zarad­no­ści, odpo­wie­dzial­no­ści i mądro­ści. W har­cer­stwie moż­na się uczyć, jak być czło­wie­kiem pew­nym sie­bie, takim, któ­ry potra­fi się odna­leźć w każ­dej sytu­acji. (…) Kto czu­wa, ten sta­ra się być czło­wie­kiem sumie­nia, nie znie­kształ­ca rze­czy­wi­sto­ści, odróż­nia dobro od zła i ze zła chce się popra­wić. Czu­wa­nie, to tak­że dostrze­ga­nie dru­gie­go czło­wie­ka, miłość bliź­nie­go i soli­dar­ność z inny­mi.
W stu­le­cie har­cer­stwa dzię­ku­je­my, że ono powsta­ło, że mimo róż­nych cza­sów trwa­ło, że dawa­ło zdol­ność bycia „solą zie­mi i świa­tłem świa­ta”. Har­ce­rze są dziś potrzeb­ni Pol­sce i Euro­pie, bo wie­lu nie wie, gdzie jest praw­da i fałsz, kul­tu­ra i cham­stwo, uczci­wość i nie­czy­ste inte­re­sy. Wy wie­cie, „co jest w życiu naj­waż­niej­sze i za co war­to życie dać”. (…) Har­cer­ski sztan­dar jest nośni­kiem idei, kul­tu­ry i tro­ski. Jest jak oso­ba, któ­rą się hono­ru­je. Na sztan­da­rze skła­da się poca­łu­nek, któ­ry jest wyra­zem miło­ści. Na sztan­dar się przy­się­ga – jak na oso­bę. Kto chce znisz­czyć ideę i war­to­ści, ten chce znisz­czyć sztan­dar.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w bazy­li­ce kate­dral­nej w Płoc­ku, w cza­sie XXI Dni Cho­rą­gwi Mazo­wiec­kiej ZHP, 22 wrze­śnia 2012 r.