Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Ewangelizacja z Chrystusowym krzyżem

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Myśl o pil­nej potrze­bie nowej ewan­ge­li­za­cji nie dawa­ła spo­ko­ju Jano­wi Paw­ło­wi II, gdy sta­wiał dia­gno­zę ducho­wej kon­dy­cji współ­cze­sne­go świa­ta i Kościo­ła. Jak wie­my, po raz pierw­szy pod­czas swo­je­go pon­ty­fi­ka­tu – wyraź­nie i publicz­nie – mówił o nowej ewan­ge­li­za­cji wła­śnie tutaj, w mogil­skim sank­tu­arium Chry­stu­sa Ukrzy­żo­wa­ne­go. (…) „Tam, gdzie sta­wia się krzyż, powsta­je znak, że roz­po­czy­na się ewan­ge­li­za­cja. Nie­gdyś ojco­wie nasi na róż­nych miej­scach pol­skiej zie­mi sta­wia­li krzy­że na znak, że dotar­ła już do nich Ewan­ge­lia, że roz­po­czę­ła się ewan­ge­li­za­cja – i że trwa nie­na­ru­szo­na. (…) Krzyż trwa, choć zmie­nia się świat. Dzię­ku­je­my dzi­siaj – mówił Ojciec Świę­ty – przy krzy­żu mogil­skim, a zara­zem przy krzy­żu nowo­huc­kim, za ten nowy począ­tek ewan­ge­li­za­cji, któ­ry tutaj się doko­nał” (…).
Ude­rza nas powią­za­nie nowej ewan­ge­li­za­cji z Chry­stu­so­wym krzy­żem. Ale prze­cież nie mogło być i nie może być ina­czej! W cen­trum ewan­ge­licz­ne­go orę­dzia jest bowiem praw­da o krzy­żu, któ­ry stał się zna­kiem nie­skoń­czo­nej miło­ści Boga do czło­wie­ka – miło­ści, któ­ra zba­wia świat.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­sto­ści
Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go w Kra­ko­wie-Mogi­le,
14 wrze­śnia 2012 r.