Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Różaniec drogą rozwoju wiary

ks. abp Józef Micha­lik

Róża­niec jest taką modli­twą, któ­ra wyma­ga wytrwa­ło­ści. To jest modli­twa wytrwa­łe­go medy­to­wa­nia poszcze­gól­nej tajem­ni­cy doty­czą­cej Mat­ki Naj­święt­szej czy Pana Jezu­sa. To bar­dzo pro­sta modli­twa, któ­ra przez swo­ją pro­sto­tę pro­wa­dzi do głę­bo­kie­go kon­tak­tu z Panem Bogiem. Nie znie­chę­caj­my się roz­pro­sze­nia­mi, bo Duch Świę­ty i tak kształ­tu­je ser­ce. (…) Róża­niec wpro­wa­dza nas w życie ducho­we i pogłę­bia je. Budzi w nas potrze­bę kon­tak­tu z Bogiem, medy­ta­cji, roz­wa­ża­nia. Nie­waż­ne, że cza­sem umknie uwa­ga, bo my roz­wa­ża­my tajem­ni­cę, któ­rej poświę­co­na jest ta modli­twa. Razem z Mary­ją Duch Świę­ty uzu­peł­nia moje roz­tar­gnie­nia, ale jed­nak mówię, wcho­dzę w kon­takt, Duch Świę­ty zaczy­na pra­co­wać w moim ser­cu. (…) Róża­niec jest wiel­ką dro­gą roz­wo­ju wia­ry i umoc­nie­nia we współ­cze­snych cza­sach. Bio­rąc róża­niec do ręki, trwaj­my na tej modli­twie, uczmy tej modli­twy. Jeste­śmy potrzeb­ni jako słu­dzy Maryi, w jed­no­ści z Nią przez wier­ność różań­co­wi. Mat­ka Naj­święt­sza Różań­co­wa jest dro­gą do nawró­ceń, do poko­na­nia sza­ta­na.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas
Piel­grzym­ki Róż Różań­co­wych Archi­die­ce­zji Prze­my­skiej
w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Pocie­szy­ciel­ki Stra­pio­nych
w Wiel­kich Oczach, 22 wrze­śnia 2012 r.