Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Liturgia szkołą modlitwy

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI,
wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej w Waty­ka­nie, 26 wrze­śnia br.

fot. ks. R. Wal­czak

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
W minio­nych mie­sią­cach prze­szli­śmy dro­gę w świe­tle Sło­wa Boże­go, aby nauczyć się coraz bar­dziej auten­tycz­nej modli­twy, spo­glą­da­jąc na nie­któ­re wiel­kie posta­ci Sta­re­go Testa­men­tu, na Psal­my, Listy św. Paw­ła i na Apo­ka­lip­sę, ale nade wszyst­ko spo­glą­da­jąc na wyjąt­ko­we i fun­da­men­tal­ne doświad­cze­nie Jezu­sa w Jego rela­cji z Ojcem Nie­bie­skim. W isto­cie jedy­nie w Chry­stu­sie czło­wiek sta­je się zdol­ny, by zjed­no­czyć się z Bogiem, w głę­bi i bez­po­śred­nio­ści dziec­ka wobec miłu­ją­ce­go go Ojca, tyl­ko w Nim może­my zwró­cić się do Boga w całej praw­dzie, przy­zy­wa­jąc Go z miło­ścią: „Abba, Ojcze!”. Podob­nie jak Apo­sto­ło­wie, tak­że i my powta­rza­li­śmy w tych dniach i powta­rza­my Jezu­so­wi: „Panie, naucz nas się modlić” (…)
[pul­lqu­ote]
Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:
Ser­decz­ne pozdro­wie­nie kie­ru­ję do Pola­ków. Moi dro­dzy, litur­gia Eucha­ry­stii jest źró­dłem i szczy­tem życia modli­tew­ne­go wspól­no­ty Kościo­ła i każ­de­go wie­rzą­ce­go. Jest to dzia­ła­nie Boga i czło­wie­ka: modli­twa pły­ną­ca z Ducha Świę­te­go i z naszych serc, skie­ro­wa­na do Ojca, w jed­no­ści z Bożym Synem, któ­ry stał się czło­wie­kiem. Niech udział we Mszy św. będzie dla nas wszyst­kich upra­gnio­nym cza­sem spo­tka­nia z Bogiem. Niech Jego bło­go­sła­wień­stwo sta­le wam towa­rzy­szy!
[/pullquote]Jest tak­że inna cen­na „prze­strzeń”, inne cen­ne „źró­dło”, by wzra­stać w modli­twie, źró­dło wody żywej ści­śle powią­za­ne z uprzed­nim. Myślę o litur­gii, któ­ra jest uprzy­wi­le­jo­wa­nym miej­scem, w któ­rym Bóg prze­ma­wia do każ­de­go z nas, tu i teraz, i ocze­ku­je naszej odpo­wie­dzi. (…)
Bło­go­sła­wio­ny Papież Jan Paweł II, w dwu­dzie­stą pią­tą rocz­ni­cę ogło­sze­nia Kon­sty­tu­cji „Sacro­sanc­tum Con­ci­lium” napi­sał: „Dla urze­czy­wist­nie­nia swo­jej Tajem­ni­cy pas­chal­nej Chry­stus jest zawsze obec­ny w swo­im Koście­le, przede wszyst­kim w czyn­no­ściach litur­gicz­nych. Dla­te­go Litur­gia sta­no­wi uprzy­wi­le­jo­wa­ne miej­sce spo­tka­nia chrze­ści­jan z Bogiem i z Tym, któ­re­go On posłał, Jezu­sem Chry­stu­sem (por. J 17,3)”. (…)
Dro­dzy przy­ja­cie­le, dobrze spra­wu­je­my i prze­ży­wa­my litur­gię tyl­ko wte­dy, gdy pozo­sta­je­my w posta­wie modli­tew­nej, gdy nie czy­ni­my cze­goś jedy­nie na pozór, lecz kie­ru­je­my nasze ser­ce ku Bogu i jeste­śmy w posta­wie modli­tew­nej, jed­no­cząc się z Tajem­ni­cą Chry­stu­sa i Jego dia­lo­giem Syna z Ojcem. Bóg sam nas uczy jak się modlić, jak mówi św. Paweł (por. Rz 8,26). On sam dał nam odpo­wied­nie sło­wa, aby skie­ro­wać je do Nie­go, sło­wa któ­re znaj­du­je­my w Psał­te­rzu, w wiel­kich modli­twach litur­gii świę­tej i w samej cele­bra­cji eucha­ry­stycz­nej. Módl­my się do Pana, aby­śmy każ­de­go dnia byli coraz bar­dziej świa­do­mi fak­tu, że litur­gia jest dzia­ła­niem Boga i czło­wie­ka; modli­twa, któ­ra pocho­dzi z Ducha Świę­te­go i od nas, cał­ko­wi­cie skie­ro­wa­na do Ojca, w zjed­no­cze­niu z Synem Bożym, któ­ry stał się czło­wie­kiem (por. Kate­chizm Kościo­ła Kato­lic­kie­go, n. 2564).