Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Obiektywny obraz księdza

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Dro­dzy bra­cia kapła­ni, zda­je­my sobie spra­wę, że nasze oso­bi­ste życie oraz nasza posłu­ga kapłań­ska znaj­du­ją się w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia spo­łe­czeń­stwa, rów­nież mediów. W ostat­nich latach to zain­te­re­so­wa­nie nasi­li­ło się. Nie zawsze przed­sta­wia się obiek­tyw­ny obraz księ­dza. Cza­sem jest to obraz zde­for­mo­wa­ny, cza­sem kary­ka­tu­ral­ny. (…)
Zwróć­my uwa­gę, że kry­ty­ka, nie­za­leż­nie od tego, czy spra­wie­dli­wa, czy nie­spra­wie­dli­wa, doty­ka zazwy­czaj trzech obsza­rów nasze­go życia, pokry­wa­ją­cych się z trze­ma rada­mi ewan­ge­licz­ny­mi: ubó­stwem, czy­sto­ścią i posłu­szeń­stwem. Wie­my, że w tych obsza­rach życia kapłań­skie­go musi­my się sta­le oczysz­czać i nawra­cać, by dawać jed­no­znacz­ne i przej­rzy­ste świa­dec­two.
Powin­ni­śmy uwal­niać się od chę­ci posia­da­nia zbęd­nych dóbr, któ­re prze­cież dla apo­sto­ła są bala­stem. (…) „Bło­go­sła­wie­ni ubo­dzy w duchu, albo­wiem do nich nale­ży kró­le­stwo nie­bie­skie” (Mt 5,3). Powin­ni­śmy dbać o przej­rzy­stość rela­cji z wszyst­ki­mi oso­ba­mi, aby celi­bat był zna­kiem nasze­go cał­ko­wi­te­go odda­nia Chry­stu­so­wi i Kościo­ło­wi czy­stym i nie­po­dziel­nym ser­cem. (…) Żyje­my dla Jezu­sa i dla spra­wy, dla któ­rej On przy­szedł na zie­mię.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Piel­grzym­ki Kapła­nów „Por­ta fidei”, Łagiew­ni­ki, 29 IX 2012 r.