Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Usłyszeć to, co mówi do nas Bóg

ks. abp Józef Micha­lik

Słu­ga Boży Robert Schu­man pisał, że „koniecz­nie trze­ba przy­po­mi­nać, iż Euro­pa nie może ogra­ni­czać się jedy­nie do struk­tur” gospo­dar­czych. Musi ona stać się gwa­ran­tem tego wszyst­kie­go, co sta­no­wi o wiel­ko­ści euro­pej­skiej cywi­li­za­cji. Jeśli bowiem ogra­ni­czy­ła­by się tyl­ko do dawa­nia pomo­cy gospo­dar­czej i woj­sko­wej, nie dając przy­kła­du życia opar­te­go na zasa­dach moral­nych, było­by to nie tyl­ko bez­u­ży­tecz­ne, ale wręcz nie­bez­piecz­ne. Euro­pa nie prze­trwa i się nie ura­tu­je, jeśli nie odnaj­dzie swe­go sumie­nia i świa­do­mo­ści wła­snej odpo­wie­dzial­no­ści, jeśli nie powró­ci do chrze­ści­jań­skich zasad soli­dar­no­ści i bra­ter­stwa.
(…) Jak czę­sto patrzy­my na ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­stość w spo­sób selek­tyw­ny? Jak trud­no nie­raz dostrzec i przy­jąć rze­czy praw­dzi­we, a nie zawsze miłe? Jak czę­sto cho­wa­my się lub wręcz ucie­ka­my przed praw­dą, któ­ra nie odpo­wia­da naszej wizji życia i naszym pro­gra­mom? Dla­te­go tak waż­ne i poży­tecz­ne są wszyst­kie nasze spo­tka­nia, wszyst­kie nasze kon­fron­ta­cje z naszy­mi zmar­twie­nia­mi i z naszy­mi nadzie­ja­mi na odnie­sie­nie suk­ce­su. Koniecz­ne są ciche roz­mo­wy z Bogiem i z bliź­ni­mi, aby móc usły­szeć tak­że to, co mówi do nas Bóg i każ­dy czło­wiek, któ­ry jest bli­sko nas, ale rów­nież to, co chcą nam prze­ka­zać zna­ki cza­su.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w kate­drze w Sankt Gal­len, 29 IX 2012 r.