Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Eucharystia – największy skarb

Największy cud

Ostat­nia Wie­cze­rza – Juan de Juanes

Eucha­ry­stia jest wiel­kim cudem i wiel­ką tajem­ni­cą naszej wia­ry. Codzien­nie na ołta­rzach całe­go świa­ta w tajem­ni­czy spo­sób doko­nu­je się nie­zwy­kła prze­mia­na – wino zamie­nia się w Chry­stu­so­wą Krew, a prza­śny chleb w Jego świę­te Cia­ło. Chry­stus jest rze­czy­wi­ście obec­ny w każ­dej czą­st­ce prze­mie­nio­ne­go Chle­ba i Wina. W każ­dej czą­st­ce jest cały – jest w niej Jego Cia­ło, Jego Krew, Jego Dusza i Jego Bóstwo.
Każ­da Msza św., pod­czas któ­rej ma miej­sce ta nie­zwy­kła prze­mia­na zwa­na prze­isto­cze­niem, jest zarów­no pamiąt­ką wie­cze­rzy w Wie­czer­ni­ku, jak i uobec­nie­niem ofia­ry, jaka doko­na­ła się na krzy­żu, gdzie Chry­stus – Bara­nek Pas­chal­ny – został zabi­ty za nasze grze­chy.
Eucha­ry­stia zosta­ła usta­no­wio­na w jero­zo­lim­skim Wie­czer­ni­ku. Przed świę­tem Pas­chy Jezus naka­zał swo­im uczniom zor­ga­ni­zo­wa­nie w Wie­czer­ni­ku uro­czy­stej wie­cze­rzy. Wie­czo­rem przy­szedł tam z dwu­na­sto­ma ucznia­mi, obmył im nogi i zasiadł do uczty.
„A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmó­wiw­szy bło­go­sła­wień­stwo, poła­mał i dał uczniom, mówiąc: Bierz­cie i jedz­cie, to jest Cia­ło moje – opi­su­je św. Mate­usz Ewan­ge­li­sta. – Następ­nie wziął kie­lich i odmó­wiw­szy dzięk­czy­nie­nie, dał im, mówiąc: Pij­cie z nie­go wszy­scy, bo to jest moja Krew Przy­mie­rza, któ­ra za wie­lu będzie wyla­na na odpusz­cze­nie grze­chów” (Mt 26–28).
Bł. Jan Paweł II: „Kościół żyje dzię­ki Eucha­ry­stii. Ta praw­da wyra­ża nie tyl­ko codzien­ne doświad­cze­nie wia­ry, ale zawie­ra w sobie isto­tę tajem­ni­cy Kościo­ła”.

(Ency­kli­ka Ecc­le­sia de Eucha­ry­stia)

Ojciec Świę­ty Bene­dykt XVI: „Niech udział we Mszy św. będzie dla nas wszyst­kich upra­gnio­nym cza­sem spo­tka­nia z Bogiem”.

(Cytat z kate­che­zy, 26 wrze­śnia 2012 r.)