Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Cud eucharystyczny w Sokółce

Koronka do Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

Fot. P. Bej­ger

Odma­wia się ją na różań­cu.
Na począt­ku:
Ojcze nasz…, Zdro­waś Mary­jo…, Wie­rzę…
Na dużych pacior­kach:
Niech będzie pochwa­lo­ny Prze­naj­święt­szy Sakra­ment, praw­dzi­we Cia­ło i Krew Pana nasze­go, Jezu­sa Chry­stu­sa.
Na małych pacior­kach:
O Jezu obec­ny w Prze­naj­święt­szym Sakra­men­cie – bądź dla nas i całe­go świa­ta źró­dłem łaski życia wiecz­ne­go. (10 razy)
Na zakoń­cze­nie:
Niech będzie pochwa­lo­ny Prze­naj­święt­szy Sakra­ment, praw­dzi­we Cia­ło i Krew Pana nasze­go, Jezu­sa Chry­stu­sa. (3 razy)
O otrzy­ma­nych łaskach pro­si­my powia­do­mić para­fię p. w. św. Anto­nie­go w Sokół­ce, ul. Gro­dzień­ska 47, 16–100 Sokół­ka.
Za pozwo­le­niem wła­dzy kościel­nej. Kuria Metro­po­li­tal­na Bia­ło­stoc­ka,
dnia 26 wrze­śnia 2011, nr 718/11/A.