Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Dawać świadectwo wiary

Ks. bp Grze­gorz Kaszak, czło­nek Rady Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Rodzi­ny, BISKUP SOSNOWIECKI

Praw­dą jest więc, że wia­ra jest darem pocho­dzą­cym od Boga, cno­tą nad­przy­ro­dzo­ną, wla­ną przez Nie­go w czło­wie­ka. Ale praw­dą jest rów­nież to, że wia­ra jest aktem ludz­kim. Czło­wiek zosta­je nie­ja­ko „pocią­gnię­ty” przez Boga, by całym sobą dawać Mu odpo­wiedź. Kate­chizm Kościo­ła Kato­lic­kie­go poucza: Wia­ra jest moż­li­wa tyl­ko dzię­ki łasce Bożej i wewnętrz­nej pomo­cy Ducha Świę­te­go. Nie­mniej jed­nak jest praw­dą, że wia­ra jest aktem auten­tycz­nie ludz­kim. Oka­za­nie zaufa­nia Bogu i przy­lgnię­cie do prawd obja­wio­nych przez Nie­go nie jest prze­ciw­ne ani wol­no­ści, ani rozu­mo­wi ludz­kie­mu (…).
Czło­wiek wie­rzą­cy to taki, któ­ry zaufał, zawie­rzył Bogu. Za Kate­chi­zmem Kościo­ła Kato­lic­kie­go może­my więc powtó­rzyć: Wia­ra jest oso­bo­wym przy­lgnię­ciem całe­go czło­wie­ka do Boga, któ­ry się obja­wia. Obej­mu­je ona przy­lgnię­cie rozu­mu i woli do tego, co Bóg obja­wił o sobie przez swo­je czy­ny i sło­wa.
War­to zwró­cić uwa­gę na to, jak wie­le czło­wiek zysku­je, gdy wie­rzy Bogu. Pismo Świę­te dostar­cza nam nie­zbi­tych dowo­dów, świad­czą­cych o tym, że cuda, któ­rych doko­ny­wał Jezus Chry­stus dla dobra ludzi, mia­ły zwią­zek z ich wia­rą. (…)
Ogło­szo­ny przez papie­ża Bene­dyk­ta XVI Rok Wia­ry ma poprzez róż­ne­go rodza­ju ini­cja­ty­wy słu­żyć pogłę­bie­niu i umoc­nie­niu naszej wia­ry. Ma uświa­do­mić nam, że mamy obo­wią­zek dawać świa­dec­two wia­ry innym ludziom, o czym czę­sto zapo­mi­na­my.

Frag­ment Listu Paster­skie­go na inau­gu­ra­cję Roku Wia­ry w Die­ce­zji Sosno­wiec­kiej, 13 paź­dzier­ni­ka 2012 r.