Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Owoce Roku Wiary

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Ducho­wa dro­ga Roku Wia­ry ma kil­ka eta­pów, wska­za­nych przez kolej­ne czę­ści Kate­chi­zmu Kościo­ła Kato­lic­kie­go. Począt­kiem jest reflek­sja nad tre­ścią wyzna­wa­nej wia­ry, w dru­gim eta­pie kon­cen­tru­je­my się na prze­ży­wa­niu z więk­szą wia­rą sakra­men­tów świę­tych, a następ­nie, umoc­nie­ni sło­wem i sakra­men­ta­mi, chce­my gor­li­wiej zacho­wy­wać przy­ka­za­nia Boże i odważ­niej sta­wać się świad­ka­mi Chry­stu­sa w świe­cie. Ten kie­ru­nek dzia­ła­nia, wska­za­ny przez kolej­ne czę­ści Kate­chi­zmu, jest zgod­ny z duchem ewan­ge­li­za­cji, któ­ra ma za zada­nie dopro­wa­dzić czło­wie­ka do wia­ry, wpro­wa­dzić go w życie sakra­men­tal­ne i nauczyć żyć na co dzień według Ewan­ge­lii. (…)
Liczę na to, że wśród tych wie­lo­ra­kich dzia­łań dusz­pa­ster­skich, podej­mo­wa­nych w służ­bie wia­ry, nie zabrak­nie tro­ski o roz­wój wia­ry w rodzi­nach, a tak­że szcze­gól­nej uwa­gi poświę­co­nej dzie­ciom, mło­dzie­ży i cho­rym.
W naszej tro­sce o roz­wój wia­ry nie jeste­śmy sami. Nale­ży­my do wiel­kiej rodzi­ny Bożej. Jeste­śmy człon­ka­mi Kościo­ła, któ­ry nie­na­ru­sze­nie strze­że depo­zy­tu wia­ry i nie­ustan­nie pro­wa­dzi ludzi do Chry­stu­sa. Niech Mary­ja, Mat­ka Kościo­ła, czu­wa nad nami i wypra­sza nam u Boga bło­go­sła­wio­ne owo­ce Roku Wia­ry.

Frag­ment Komu­ni­ka­tu Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go w spra­wie prze­ży­wa­nia Roku Wia­ry w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, 1 paź­dzier­ni­ka 2012 r.