Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Warunek nowej ewangelizacji

ks. abp Józef Micha­lik

Za to, że wia­ra coraz bar­dziej dziś słab­nie, trze­ba obwi­niać nie tyl­ko innych, ale przede wszyst­kim samych sie­bie. Orę­dzie wia­ry nie inte­re­su­je i nie przy­cią­ga innych, bo nie pasjo­nu­je już ono nawet nas samych, bo już nie gło­si­my Chry­stu­sa w naszych rodzi­nach i na uli­cach miast. (…)
Dzi­siej­szy kry­zys cywi­li­za­cji chrze­ści­jań­skiej w Euro­pie nie jest kry­zy­sem chrze­ści­jań­stwa, ani kry­zy­sem wia­ry, gdyż współ­cze­sny czło­wiek nadal szu­ka odpo­wie­dzi na pyta­nia, któ­re wykra­cza­ją poza życie docze­sne i bio­lo­gicz­ne. (…)
Głę­bo­ki kry­zys toczy współ­cze­sną kul­tu­rę, któ­ra porzu­ci­ła usta­lo­ne kry­te­ria pięk­na, i – w poszu­ki­wa­niu suk­ce­su i ory­gi­nal­no­ści – utra­ci­ła zdol­ność twór­czą, ogra­ni­cza­jąc się bar­dzo czę­sto do pro­mo­cji nihi­li­zmu. Cią­gle ata­ku­je się pra­wo natu­ral­ne, war­to­ści chrze­ści­jań­skie, Kościół i wia­rę. Jed­nak ogra­ni­cze­nie się do ubo­le­wa­nia z powo­du tej sytu­acji było­by bez­u­ży­tecz­ne. Koniecz­ne jest przed­sta­wie­nie wizji nawró­ce­nia, co sta­no­wi pierw­sze zada­nie i pod­sta­wo­wy waru­nek nowej ewan­ge­li­za­cji. Uzna­nie grze­chu pro­wa­dzi bowiem do stwier­dze­nia, że może go prze­ba­czyć tyl­ko Bóg, któ­ry jest miło­sier­nym Ojcem. n
Frag­ment wypo­wie­dzi na obra­du­ją­cym w Waty­ka­nie XIII Zwy­czaj­nym Zgro­ma­dze­niu Ogól­nym Syno­du Bisku­pów, poświę­co­nym nowej ewan­ge­li­za­cji, 12 paź­dzier­ni­ka 2012 r.