Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Wiara istotą życia

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI,
wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej w Waty­ka­nie, 17 paź­dzier­ni­ka br.

Fot. ks. R. Wal­czak

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
Dziś chciał­bym wpro­wa­dzić nowy cykl kate­chez, któ­ry będzie się roz­wi­jał przez cały, dopie­ro co roz­po­czę­ty, Rok Wia­ry i któ­ry prze­ry­wa na ten okres cykl poświę­co­ny szko­le modli­twy. Wraz z Listem apo­stol­skim „Por­ta fidei” ogło­si­łem ten szcze­gól­ny rok wła­śnie po to, aby Kościół odno­wił entu­zjazm wia­ry w Jezu­sa Chry­stu­sa, jedy­ne­go Zba­wi­cie­la Świa­ta, oży­wił radość kro­cze­nia dro­gą, któ­rą nam wska­zał i kon­kret­nie świad­czył o prze­mie­nia­ją­cej mocy wia­ry.
Pięć­dzie­sią­ta rocz­ni­ca otwar­cia Sobo­ru Waty­kań­skie­go II jest waż­ną oka­zją, by powró­cić do Boga, by pogłę­bić i żyć swą wia­rą z więk­szą odwa­gą, by umoc­nić przy­na­leż­ność do Kościo­ła, „nauczy­cie­la czło­wie­czeń­stwa”, któ­ry poprzez gło­sze­nie Sło­wa, cele­bra­cję sakra­men­tów i dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne pro­wa­dzi nas, byśmy spo­tka­li i pozna­li Chry­stu­sa, praw­dzi­we­go Boga i praw­dzi­we­go czło­wie­ka. (…) Wraz z wia­rą wszyst­ko w nas i dla nas napraw­dę się zmie­nia i wyra­zi­ście uka­zu­je się nasze przy­szłe prze­zna­cze­nie, praw­da nasze­go powo­ła­nia w obrę­bie histo­rii, sens życia, smak bycia piel­grzy­mem ku ojczyź­nie nie­bie­skiej.
[pullquote]Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:
Pozdra­wiam piel­grzy­mów pol­skich. Wczo­raj, w rocz­ni­cę wybo­ru Jana Paw­ła II na Sto­li­cę Pio­tro­wą, wspo­mi­na­li­śmy go, jako wiel­kie­go prze­wod­ni­ka w wie­rze, któ­ry wpro­wa­dził Kościół w trze­cie tysiąc­le­cie. Pamię­ta­jąc jego naucza­nie, życzę, by Rok Wia­ry, któ­ry prze­ży­wa­my, pomógł nam wzra­stać w wie­rze i w miło­ści Chry­stu­sa, byśmy w naszych codzien­nych wybo­rach i dzia­ła­niach kie­ro­wa­li się coraz peł­niej duchem Ewan­ge­lii. Z ser­ca wam błogosławię.[/pullquote]
Ale – zasta­nów­my się – czy rze­czy­wi­ście wia­ra jest w naszym, w moim życiu, siłą prze­mie­nia­ją­cą? Czy też może jest tyl­ko jed­nym z ele­men­tów, któ­re są czę­ścią ist­nie­nia, nie będąc jed­nak tym deter­mi­nu­ją­cym, któ­ry anga­żu­je cał­ko­wi­cie? Przez kate­che­zy obec­ne­go Roku Wia­ry pra­gnie­my przejść dro­gę, aby umoc­nić i odna­leźć na nowo radość wia­ry, rozu­mie­jąc, że nie jest ona czymś obcym, ode­rwa­nym od kon­kret­ne­go życia, lecz jest jego isto­tą. Wia­ra w Boga, któ­ry jest miło­ścią i któ­ry stał się bli­skim czło­wie­ko­wi, przyj­mu­jąc ludz­kie cia­ło i dając sie­bie same­go na krzy­żu, aby nas zba­wić i otwo­rzyć nam na nowo bra­my nie­ba, wska­zu­je w jasny spo­sób, że peł­nia czło­wie­ka pole­ga jedy­nie na miło­ści. (…)
W kate­che­zach obec­ne­go Roku Wia­ry chciał­bym dać pomoc w przej­ściu tej dro­gi, aby pod­jąć i pogłę­bić cen­tral­ne praw­dy wia­ry o Bogu, czło­wie­ku, Koście­le, wszyst­kich rze­czy­wi­sto­ści spo­łecz­nych i wszech­świa­ta, roz­wa­ża­jąc i zasta­na­wia­jąc się nad twier­dze­nia­mi Cre­do. Chciał­bym też, aby oka­za­ło się jasno, że owe tre­ści czy praw­dy wia­ry łączą się bez­po­śred­nio z naszym życiem. Wyma­ga­ją one nawró­ce­nia życia, two­rzą­ce­go nowy spo­sób wia­ry w Boga. Pozna­nie Boga, spo­tka­nie Go, pogłę­bie­nie rysów Jego obli­cza anga­żu­je nasze życie, ponie­waż wkra­cza On w głę­bo­kie dyna­mi­zmy isto­ty ludz­kiej.
Niech dro­ga, któ­rą w tym roku prze­bę­dzie­my, spra­wi aby­śmy wszy­scy wzra­sta­li w wie­rze i umi­ło­wa­niu Chry­stu­sa, aby­śmy się nauczy­li żyć, w wybo­rach i codzien­nych dzia­ła­niach dobrym i pięk­nym życiem Ewan­ge­lii.