Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Droga Kościoła

ks. abp Józef Micha­lik

Cie­szę się, że bisku­pi zna­ją Kościół, teo­lo­gię, są zako­rze­nie­ni w kul­tu­rze, dostrze­ga­jąc pust­ki zagra­ża­ją­ce współ­cze­sne­mu świa­tu, widzą trud­no­ści, a jeśli roz­po­zna­ją je wła­ści­wie, jeśli wery­fi­ku­ją się one w róż­nych miej­scach, budząc podob­ną wraż­li­wość i nie­po­kój, to zna­czy że jeste­śmy na wła­ści­wej dro­dze roze­zna­wa­nia.
(…)
Bisku­pi i świec­cy zgro­ma­dze­ni na Syno­dzie nie widzą Kościo­ła jako jakąś „oblę­żo­ną twier­dzę” – co do tego nie mam naj­mniej­szej wąt­pli­wo­ści. Postrze­ga­my sie­bie nato­miast jako zaczyn w tym świe­cie, dostrze­ga­jąc powie­rzo­ne zada­nia, któ­re trze­ba wypeł­nić. Im więk­sze trud­no­ści prze­ży­wa­ne w róż­nych miej­scach,
tym więk­sze zobo­wią­za­nie do wier­no­ści Panu Bogu. Na mak­sy­ma­lizm zła trze­ba odpo­wia­dać mak­sy­ma­li­zmem dobra i łaski miło­sier­dzia. Zauważ­my, że zwłasz­cza w minio­nym stu­le­ciu na zmo­bi­li­zo­wa­ne ide­olo­gie zła, krze­wią­ce nie­na­wiść, Kościół nigdy nie odpo­wia­dał ide­olo­gią reli­gij­ną, ale miał do zapro­po­no­wa­nia zachę­tę do wytrwa­nia, do odwa­gi, bro­nił czło­wie­ka jako takie­go, wol­no­ści jego sumie­nia, mówił o roli miło­ści w życiu, o prze­ba­cze­niu – taka jest wła­śnie dro­ga Kościo­ła.

Frag­ment wywia­du dla Kato­lic­kiej Agen­cji Infor­ma­cyj­nej, 22 paź­dzier­ni­ka 2012 r.