Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nie można kochać ze strachu

Ks. Bp Piotr Gre­ger, Biskup pomoc­ni­czy Biel­sko-Żywiec­ki

Świa­dec­two ks. Jerze­go uczy tego, że śmierć nie jest w sta­nie poko­nać miło­ści. Dla­te­go ks. Jerzy tak bar­dzo kochał i nigdy nie zamie­rzał prze­stać kochać. Miło­wał pomi­mo pogró­żek i wie­lu szan­ta­ży. W obli­czu tego trud­ne­go doświad­cze­nia nie zre­zy­gno­wał ze swo­ich zadań, któ­re były nie­ustan­nym potwier­dze­niem, że kocha. Kocha­jąc, kape­lan „Soli­dar­no­ści” czuł się wewnętrz­nie wol­ny, ponie­waż nigdy nie moż­na kochać ze stra­chu. (…)
Kocha się dla­te­go, że chce się miło­wać, a to zawsze jest naj­głęb­sze pra­gnie­nie ludz­kie­go ser­ca; cza­sem miłu­je się z ogrom­nym poświę­ce­niem, tak dale­ko i odpo­wie­dzial­nie, że jest się goto­wym oddać życie. Ks. Jerzy wie­dział, że mia­rą miło­ści do Kościo­ła nie jest to, ile się od nie­go otrzy­mu­je, lecz ile daje się z sie­bie dla potwier­dze­nia swe­go ewan­ge­licz­ne­go posłan­nic­twa. (…)
Spo­śród wszyst­kich stra­chów, jakie czło­wiek spo­ty­ka w życiu, nie poni­ża jedy­nie peł­na synow­skie­go odda­nia bojaźń Boża. Moc­no doświad­cza­my cza­sem praw­dy o tym, jak strasz­ny może być czło­wiek, któ­ry nie boi się Boga. Zaś ten, któ­ry boi się Boga i z Nim się liczy, taki nie musi bać się ludzi. Tak było w życiu świę­tych męczen­ni­ków. (…)
Dopó­ki nie będzie nas stać na odro­bi­nę bez­in­te­re­sow­no­ści, tak dłu­go będzie­my uwi­kła­ni w sie­ci nie­na­wi­ści, zło­ści czy zazdro­ści. Pol­ska, Euro­pa i cały współ­cze­sny świat potrze­bu­je zde­cy­do­wa­nej służ­by nas wszyst­kich, któ­ra będzie w peł­ni bez­in­te­re­sow­na.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w war­szaw­skim koście­le św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, 19 paź­dzier­ni­ka 2012 r.