Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Świadczyć o wierze

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Świad­cze­nie o wła­snej wie­rze, o oso­bi­stym doświad­cze­niu życia z Jezu­sem, wpi­sa­ne jest w powo­ła­nie Jego uczniów. Może o tym na co dzień zapo­mi­na­my? Może zbyt­nio zamy­ka­my się we wła­snej poboż­no­ści, w naszych krę­gach i wspól­no­tach ludzi wie­rzą­cych, w naszych kościo­łach, a prze­cież wokół nas jest tylu, któ­rzy nie zna­ją Jezu­sa, albo zna­ją Go nie­wy­star­cza­ją­co, dla któ­rych prze­stał On być Panem i Zba­wi­cie­lem. Czy może­my pozo­sta­wać obo­jęt­ni? Prze­cież i do nas odcho­dzą­cy do nie­ba Jezus skie­ro­wał sło­wa: „Idź­cie na cały świat i gło­ście Ewan­ge­lię wszel­kie­mu stwo­rze­niu!” (Mk 16, 15). To „stwo­rze­nie” jest rów­nież w zasię­gu naszej ręki, w naszych rodzi­nach, w naszych śro­do­wi­skach pra­cy, w naszych uczel­niach, w naszym mie­ście Kra­ko­wie. Kró­lew­ski i papie­ski Kra­ków szczy­ci się ponad tysiąc­let­nią histo­rią wia­ry. Szczy­ci się gigan­ta­mi wia­ry, jak bło­go­sła­wio­ny Jan Paweł II. Ale prze­strze­ni wia­ry nie może­my zamknąć w księ­gach histo­rii, nie może­my jej zamknąć w muzeum. Kolej­ne ogni­wo wia­ry Kościo­ła kra­kow­skie­go musi być ogni­wem żywym. Musi być ogni­wem żywych świad­ków, nie lęka­ją­cych się współ­cze­sne­go świa­ta, ewan­ge­li­zu­ją­cych ten świat żar­li­wym sło­wem oraz czy­nem dobra i miło­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Ewan­ge­li­za­cji Kra­ko­wa, Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go, 21 paź­dzier­ni­ka 2012 r.