Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nie „usypiajmy” Ewangelii

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Synod to wiel­ka lek­cja dla każ­de­go bisku­pa i uczest­ni­ka tego wyda­rze­nia. Jest oddy­cha­niem pro­ble­ma­ty­ką Kościo­ła, doświad­cze­nia­mi, z któ­ry­mi przy­by­li z całe­go świa­ta ojco­wie syno­dal­ni, eks­per­ci i goście. Synod był też bar­dzo cie­ka­wą ana­li­zą współ­cze­snej rze­czy­wi­sto­ści, kul­tu­ry, sytu­acji Kościo­ła w poszcze­gól­nych kra­jach. Nie kry­je się on przed świa­tem, chce być w nim obec­ny, nie boi się praw­dy i nowych roz­wią­zań, któ­rych sta­le poszu­ku­je. (…) Nie mamy nowej Ewan­ge­lii, lecz jed­no odwiecz­ne Sło­wo Boże, skie­ro­wa­ne do wszyst­kich, tych sprzed tysią­ca lat i tych, któ­rzy po nas przyj­dą. Nie­ste­ty, nie zawsze mamy odwa­gę przy­jąć Ewan­ge­lii w peł­nym jej wymia­rze i dla­te­go nowa ewan­ge­li­za­cja ozna­cza tak­że prze­bu­dze­nie nas wszyst­kich. Synod, co znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w Orę­dziu Koń­co­wym, posta­wił bar­dzo wyso­ko poprzecz­kę wska­zu­jąc, że jeśli jesz­cze nie jesteś świę­ty to zna­czy, że jesz­cze nic nie zro­bi­łeś dla życia Ewan­ge­lią. Jest to dla nas mak­sy­mal­ne wyzwa­nie. Jeśli mamy być jak On, Pierw­szy Ewan­ge­li­za­tor, Pan Jezus, to musi­my wyma­gać od sie­bie coraz wię­cej. Nie „usy­piaj­my” Ewan­ge­lii. Ona ma cią­gle coś do zaofia­ro­wa­nia czło­wie­ko­wi.