Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nie wystarczy przemawiać tylko z ambony

Ks . Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Ini­cja­ty­wa dusz­pa­ster­ska zwa­na „Ewan­ge­li­za­cją Kra­ko­wa” (…) mia­ła nas obu­dzić, otwo­rzyć nam oczy, odsło­nić przed nami obsza­ry wia­ry i nie­wia­ry, opo­rów i ocze­ki­wań, lęków i nadziei. Ini­cja­ty­wa wpi­su­je się w Rok Wia­ry, któ­ry prze­ży­wa­my z całym Kościo­łem powszech­nym i jest for­mą nowej ewan­ge­li­za­cji, na któ­rą cze­ka nasz świat, cza­sem nie­świa­do­mie. (…)
Może cza­sa­mi jeste­śmy zbyt nie­śmia­li w oka­zy­wa­niu naszej wia­ry, w świad­cze­niu o niej. Może zbyt­nio ule­ga­my kul­tu­rze, obec­nej rów­nież i to w spo­sób prze­moż­ny w mediach, któ­ra narzu­ca nam styl życia, myśle­nia i dzia­ła­nia nie mają­cy wie­le wspól­ne­go z Ewan­ge­lią. Może zbyt­nio godzi­my się z pra­wa­mi już usta­no­wio­ny­mi albo zamie­rzo­ny­mi przez wybra­ny naszy­mi gło­sa­mi par­la­ment – z pra­wa­mi, któ­re godzą wprost w pra­wo Boże i natu­ral­ne, i są nie­przy­ja­zne dla życia bez­bron­ne­go i dla rodzi­ny. Ale nie wystar­czy narze­kać. Nie wystar­czy kry­ty­ko­wać. Nie wystar­czy prze­ma­wiać tyl­ko z ambo­ny. Ucznio­wie Jezu­sa powin­ni być obec­ni na are­opa­gach dzi­siej­sze­go świa­ta, jaki­mi są media, kształ­tu­jąc opi­nię spo­łecz­ną, oddzia­ły­wu­jąc zwłasz­cza na ser­ca i umy­sły mło­de­go poko­le­nia. Ucznio­wie Jezu­sa powin­ni być aktyw­ni w życiu spo­łecz­nym i poli­tycz­nym, by i tam docie­ra­ła Ewan­ge­lia życia, dobra i miło­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Ewan­ge­li­za­cji Kra­ko­wa,
Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go, 21 paź­dzier­ni­ka 2012 r.