Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Odkryć na nowo Jezusa Chrystusa

Roz­wa­ża­nie Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI, wygło­szo­ne przed modli­twą
Anioł Pań­ski w Waty­ka­nie, 28 paź­dzier­ni­ka br.

Fot. ks. R. Wal­czak

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Wraz ze Mszą św. spra­wo­wa­ną dziś rano w bazy­li­ce Świę­te­go Pio­tra zakoń­czy­ło się XIII Zwy­czaj­ne Zgro­ma­dze­nie Syno­du Bisku­pów.
Przez trzy tygo­dnie mie­li­śmy do czy­nie­nia z rze­czy­wi­sto­ścią nowej ewan­ge­li­za­cji dla prze­ka­zu wia­ry chrze­ści­jań­skiej: repre­zen­to­wa­ny był cały Kościół, a więc zaan­ga­żo­wa­ny w ten wysi­łek, któ­ry dzię­ki Bożej łasce nie­wąt­pli­wie przy­nie­sie swe owo­ce. Jed­nak Synod jest zawsze przede wszyst­kim inten­syw­nym momen­tem komu­nii kościel­nej, i za to chcę wraz z wami podzię­ko­wać Bogu. Pozwo­lił On nam po raz kolej­ny na doświad­cze­nie pięk­na bycia Kościo­łem, bycia nim wła­śnie dziś, w tym świe­cie, takim, jakim on jest, pośród ludz­ko­ści prze­ży­wa­ją­cej swe tru­dy i nadzie­je. Bar­dzo zna­mien­na była zbież­ność tego zgro­ma­dze­nia syno­dal­ne­go z 50. rocz­ni­cą inau­gu­ra­cji II Sobo­ru Waty­kań­skie­go, a tak­że z począt­kiem [pul­lqu­ote]
Do Pola­ków
Ojciec Świę­ty powie­dział:
Bra­cia i Sio­stry, dzi­siaj rano zakoń­czył się Synod
Bisku­pów. Przy­po­mniał on, że nowa ewan­ge­li­za­cja
jest zada­niem nas wszyst­kich, doma­ga się od nas
wzro­stu w gor­li­wo­ści, odro­dze­nia życia sakra­men­tal­ne­go,
powro­tu do prak­tyk reli­gij­nych ze stro­ny tych,
któ­rzy odda­li­li się od Kościo­ła, gło­sze­nia orę­dzia
Chry­stu­sa wszyst­kim, któ­rzy Go jesz­cze nie zna­ją.
Niech Boży Duch oży­wi nasze ser­ca mocą wia­ry, obu­dzi
potrze­bę trwa­nia w bli­sko­ści z Bogiem. Na reali­za­cję
tych waż­nych zadań z ser­ca wam bło­go­sła­wię.
[/pullquote]Roku Wia­ry. Powró­ce­nie myślą do bło­go­sła­wio­ne­go Jana XXIII, Słu­gi Boże­go Paw­ła VI, okre­su sobo­ro­we­go było nie­zwy­kle korzyst­ne, ponie­waż pozwo­li­ło nam zro­zu­mieć, że nowa ewan­ge­li­za­cja nie jest naszym wyna­laz­kiem, lecz dyna­mi­zmem, któ­ry się roz­wi­nął w Koście­le szcze­gól­nie od lat pięć­dzie­sią­tych ubie­głe­go wie­ku, kie­dy sta­ło się jasne, że nawet kra­je o daw­nej tra­dy­cji chrze­ści­jań­skiej sta­ły się, jak to się zwy­kło mówić, „tery­to­ria­mi misyj­ny­mi”. Stąd powsta­ła potrze­ba odno­wio­ne­go gło­sze­nia Ewan­ge­lii w spo­łe­czeń­stwach zla­icy­zo­wa­nych, ponie­waż z jed­nej stro­ny, tyl­ko On, Jezus Chry­stus jest praw­dzi­wą nowo­ścią, któ­ra odpo­wia­da na ocze­ki­wa­nia ludzi każ­de­go cza­su, z dru­giej zaś, jego orę­dzie wyma­ga prze­ka­za­nia we wła­ści­wy spo­sób, w zmie­nia­ją­cych się kon­tek­stach spo­łecz­nych i kul­tu­ro­wych. Cóż może­my powie­dzieć na zakoń­cze­nie tych inten­syw­nych dni pra­cy? Ze swej stro­ny słu­cha­łem i zebra­łem wie­le punk­tów do reflek­sji i pro­po­zy­cji, któ­re z pomo­cą Sekre­ta­ria­tu Syno­du i moich współ­pra­cow­ni­ków, posta­ram się upo­rząd­ko­wać i wypra­co­wać, aby dać całe­mu Kościo­ło­wi orga­nicz­ną syn­te­zę i spój­ne wska­za­nia. Już teraz może­my powie­dzieć, że ten Synod umoc­nił wysi­łek na rzecz odno­wy ducho­wej same­go Kościo­ła, aby mógł on odno­wić ducho­wo zla­icy­zo­wa­ny świat. Odno­wa ta doko­na się poprzez odkry­cie na nowo Jezu­sa Chry­stu­sa, Jego praw­dy i Jego łaski, Jego „obli­cza”, tak bar­dzo ludz­kie­go, a jed­no­cze­śnie tak bar­dzo boskie­go, na któ­rym jaśnie­je trans­cen­dent­na tajem­ni­ca Boga. Zawierz­my Maryi Dzie­wi­cy owo­ce pra­cy dopie­ro co zakoń­czo­ne­go zgro­ma­dze­nia syno­dal­ne­go. Niech Ona, Gwiaz­da Nowej Ewan­ge­li­za­cji,
uczy nas i poma­ga nam w odważ­nym i rado­snym nie­sie­niu wszyst­kim ludziom Chry­stu­sa.