Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Postawić Jezusa w centrum osobistego życia

Ks . Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Peł­ną praw­dę o naszym losie pozna­je­my w świe­tle życia, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa Chry­stu­sa. On utoż­sa­mił się z nami do koń­ca. Szedł dro­gą każ­de­go czło­wie­ka, rów­nież dro­gą odrzu­ce­nia i cier­pie­nia, któ­ra dopro­wa­dzi­ła Go do śmier­ci. Ale nie zatrzy­mał się na jej pro­gu. Poszedł dalej. Jako pierw­szy z ludzi powstał z mar­twych. Tym samym wydłu­żył dro­gę czło­wie­ka o nowy i nie­koń­czą­cy się etap, któ­ry nazy­wa­my życiem wiecz­nym. (…) Co mamy czy­nić, aby zamiesz­kać w domu Ojca? Jaką kro­czyć dro­gą, aby dojść do celu? Jaki przy­jąć pro­gram i styl życia? Odpo­wiedź Jezu­sa brzmi: „Ja jestem dro­gą, praw­dą i życiem. Nikt nie przy­cho­dzi do Ojca ina­czej jak tyl­ko prze­ze Mnie” (J 14,6). Tak więc praw­dzi­wą mądro­ścią i naj­waż­niej­szą decy­zją sta­je się pój­ście za Jezu­sem, zawie­rze­nie Mu, przy­ję­cie Jego pro­gra­mu zapi­sa­ne­go w Ewan­ge­lii. Posta­wie­nie Jezu­sa w cen­trum oso­bi­ste­go życia – oto ide­ał, do któ­re­go powin­ni­śmy dora­stać dzień po dniu i w jego świe­tle porząd­ko­wać i ukła­dać wszyst­kie inne spra­wy nasze­go życia. Wte­dy będzie­my mogli z nadzie­ją sta­wiać czo­ło trud­nym doświad­cze­niom zwią­za­nym z umie­ra­niem naszych bli­skich i naszym umie­ra­niem.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­sto­ści we Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, Kate­dra Wawel­ska, 2 XI 2012 r.