Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nie milcz na zło

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Nową ewan­ge­li­za­cję, o któ­rej dzi­siaj tyle się mówi,
trze­ba zacząć od wła­sne­go nawró­ce­nia, a potem od nawró­ce­nia spo­łecz­ne­go. (…) Ruchy reli­gij­ne są odpo­wie­dzią Ducha Świę­te­go na dra­ma­tycz­ne wyzwa­nia naszych cza­sów. Zło jest bra­kiem dobra, a naj­więk­szym pro­ble­mem naszych cza­sów nie są siły nega­tyw­ne, lecz uśpie­nie dobrych. (…) Wasze zaan­ga­żo­wa­nie przez modli­twę, przez sło­wo odwa­gi w gło­sze­niu Ewan­ge­lii, w prze­po­wia­da­niu Chry­stu­sa, jest bar­dzo waż­ne, jest budze­niem dobra. Dla­te­go nie milcz na zło, przy­naj­mniej modli­twą albo zwró­ce­niem uwa­gi. Deli­kat­nym, nie na siłę. (…) Prze­strze­gam przed wizjo­ne­ra­mi i oso­ba­mi, któ­re roz­gła­sza­ją, że obja­wia im się Pan Jezus. Świę­ta sio­stra Fau­sty­na – w prze­ci­wień­stwie do nich – zwie­rzy­ła się z tego jedy­nie spo­wied­ni­ko­wi i prze­ło­żo­nej, a swój Dzien­ni­czek pisa­ła z posłu­szeń­stwa wobec kie­row­ni­ka ducho­we­go. (…) Dra­ma­tem naszych cza­sów jest nie­po­słu­szeń­stwo, gdy ludzie chcą życie ukła­dać po swo­je­mu, a nie zgod­nie z wolą Bożą. (…) Jeśli w naszej wie­rze opie­ra­my się na Chry­stu­sie, na tym, co nam Kościół mówi, to idzie­my dro­gą budo­wa­nia. Może nie­kie­dy wol­niej­sze­go, ale moc­niej­sze­go przez cier­pie­nie.