Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Władza powinna być służbą

Ks . Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Myśli­my dziś o współ­cze­snej Pol­sce, zwłasz­cza o dwu­dzie­stu trzech latach, jakie minę­ły od ponow­ne­go odzy­ska­nia wol­no­ści, uwol­nie­nia się od sys­te­mu z grun­tu obce­go pol­skiej kul­tu­rze i pol­skie­mu ducho­wi. Nie­wąt­pli­wie doko­na­ło się w tym cza­sie wie­le dobra w orga­ni­za­cji życia spo­łecz­ne­go, gospo­dar­cze­go i poli­tycz­ne­go. Jest to zasłu­ga tysię­cy naszych roda­ków, zaan­ga­żo­wa­nych w tro­skę o dobro wspól­ne na róż­nych szcze­blach. Nie­uzna­wa­nie tego było­by zwy­kłą nie­wdzięcz­no­ścią i nie­po­ro­zu­mie­niem. Dostrze­ga­nie dobra nie uwal­nia nas od tro­ski i obaw, z jaki­mi patrzy­my na pew­ne prze­ja­wy życia publicz­ne­go w naszej ojczyź­nie. Nie­po­koi nas frag­men­ta­ry­za­cja spo­łe­czeń­stwa, do cze­go przy­czy­nia­ją się nie­ustan­ne spo­ry par­tyj­ne. Czę­sto w tych spo­rach nie cho­dzi o dobro wspól­ne, o szu­ka­nie naj­lep­szych roz­wią­zań dla dobra naro­du, ale są one prze­ja­wem wręcz aler­gicz­nej nie­chę­ci do myślą­cych ina­czej. W kon­se­kwen­cji otrzy­mu­je­my  zde­for­mo­wa­ny obraz sen­su wła­dzy, któ­rą albo się aktu­al­nie spra­wu­je, albo o zdo­by­cie któ­rej się wal­czy. Wte­dy prze­sta­je ona być służ­bą, a sta­je się celem samym w sobie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści Pol­ski, Kró­lew­ska Kate­dra na Wawe­lu, 11 XI 2012 r.