Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Kościół naszym domem (48)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Kościół naszym domem” – to zdanie mówi nam o tym, że Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa, a zarazem wspólnota Ludu Bożego – jest domem Miłosiernego Boga. Kościół jest owocem męki i zmartwychwstania Pana Jezusa, owocem zesłania Ducha Świętego. „Kościół naszym domem” – jest to wezwanie, by w Kościele – mimo naszej grzeszności – dostrzegać Bożą łaskę i dobro, które spełniają członkowie Kościoła. To, na ile Kościół jest domem, zależy od nas, od naszej modlitwy, uczciwości, ofiarności, miłości w rodzinie, która jest „Domowym Kościołem”. W czasie sądu Piłat zapytał Pana Jezusa: „Czy Ty jesteś królem?” (J 18,33). Pan Jezus odpowiedział: „Tak, jestemkrólem” (J 18,37). Wyjaśnił: „Królestwo moje nie jest z tego świata… Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18,36-37). „Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym… Władcą królów ziemi” (Ap 1,5). Budować Boży dom w sercu, rodzinie, społeczeństwie, w Kościele – to przyjąć Chrystusa jako Króla: zaufać Jego słowu, Jego woli, obietnicom, Jego miłosiernej miłości i Jego mocy. Bóg jest Alfą i Omegą (por. Ap 1,8), Początkiem i Końcem, źródłem i celem wszystkiego. Królestwo Boże na ziemi jest już uczestnictwem w wiecznym królowaniu, jest już uobecnieniem nieba. Jezus Chrystus „przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu” (Ap 1,6). Budujemy Boży dom na tym świecie, gdy uznajemy królowanie Chrystusa, pełnimy Jego plany, głosimy innym prawdę o  Królestwie Bożym i wciąż pamiętamy o tym, że jesteśmy w drodze do domu Ojca w niebie. „Wraz z całą wspólnotą Kościoła w Polsce powtarzam wobec Jezusa Miłosiernego: Jezu, ufam Tobie”

(bł. Jan Paweł II, Przemówienie pożegnalne, 19 sierpnia 2002 r.).