Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Kościół naszym domem (48)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Kościół naszym domem” – to zda­nie mówi nam o tym, że Kościół – Mistycz­ne Cia­ło Chry­stu­sa, a zara­zem wspól­no­ta Ludu Boże­go – jest domem Miło­sier­ne­go Boga. Kościół jest owo­cem męki i zmar­twych­wsta­nia Pana Jezu­sa, owo­cem zesła­nia Ducha Świę­te­go. „Kościół naszym domem” – jest to wezwa­nie, by w Koście­le – mimo naszej grzesz­no­ści – dostrze­gać Bożą łaskę i dobro, któ­re speł­nia­ją człon­ko­wie Kościo­ła. To, na ile Kościół jest domem, zale­ży od nas, od naszej modli­twy, uczci­wo­ści, ofiar­no­ści, miło­ści w rodzi­nie, któ­ra jest „Domo­wym Kościo­łem”. W cza­sie sądu Piłat zapy­tał Pana Jezu­sa: „Czy Ty jesteś kró­lem?” (J 18,33). Pan Jezus odpo­wie­dział: „Tak, jestem­kró­lem” (J 18,37). Wyja­śnił: „Kró­le­stwo moje nie jest z tego świa­ta… Ja się na to naro­dzi­łem i na to przy­sze­dłem na świat, aby dać świa­dec­two praw­dzie. Każ­dy, kto jest z praw­dy, słu­cha moje­go gło­su” (J 18,36–37). „Jezus Chry­stus jest Świad­kiem Wier­nym… Wład­cą kró­lów zie­mi” (Ap 1,5). Budo­wać Boży dom w ser­cu, rodzi­nie, spo­łe­czeń­stwie, w Koście­le – to przy­jąć Chry­stu­sa jako Kró­la: zaufać Jego sło­wu, Jego woli, obiet­ni­com, Jego miło­sier­nej miło­ści i Jego mocy. Bóg jest Alfą i Ome­gą (por. Ap 1,8), Począt­kiem i Koń­cem, źró­dłem i celem wszyst­kie­go. Kró­le­stwo Boże na zie­mi jest już uczest­nic­twem w wiecz­nym kró­lo­wa­niu, jest już uobec­nie­niem nie­ba. Jezus Chry­stus „przez swo­ją krew uwol­nił nas od naszych grze­chów i uczy­nił nas kró­le­stwem i kapła­na­mi Bogu i Ojcu swo­je­mu” (Ap 1,6). Budu­je­my Boży dom na tym świe­cie, gdy uzna­je­my kró­lo­wa­nie Chry­stu­sa, peł­ni­my Jego pla­ny, gło­si­my innym praw­dę o  Kró­le­stwie Bożym i wciąż pamię­ta­my o tym, że jeste­śmy w dro­dze do domu Ojca w nie­bie. „Wraz z całą wspól­no­tą Kościo­ła w Pol­sce powta­rzam wobec Jezu­sa Miło­sier­ne­go: Jezu, ufam Tobie”

(bł. Jan Paweł II, Prze­mó­wie­nie poże­gnal­ne, 19 sierp­nia 2002 r.).