Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dn 7,13–14; Ap 1,5–8; J 18,33b–37
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

Rafa­el, „Prze­mie­nie­nie Jezu­sa (i opę­ta­ny uczeń)”, ok. 1517–20

Piłat powie­dział do Jezu­sa: Czy Ty jesteś Kró­lem żydow­skim? Jezus odpo­wie­dział: Czy to mówisz od sie­bie, czy też inni powie­dzie­li ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem?
Naród Twój i arcy­ka­pła­ni wyda­li mi Cie­bie. Coś uczy­nił?
Odpo­wie­dział Jezus: Kró­le­stwo moje nie jest z tego świa­ta. Gdy­by kró­le­stwo moje było z tego świa­ta, słu­dzy moi bili­by się, abym nie został wyda­ny Żydom. Teraz zaś kró­le­stwo moje nie jest stąd.
Piłat zatem powie­dział do Nie­go: A więc jesteś Kró­lem? Odpo­wie­dział Jezus: Tak, jestem kró­lem. Ja się na to naro­dzi­łem i na to przy­sze­dłem na świat, aby dać świa­dec­two praw­dzie. Każ­dy, kto jest z praw­dy, słu­cha moje­go gło­su.
Roz­wa­ża­nie
Wyzna­nie, któ­re zmu­sza do myśle­nia. „Jestem, kró­lem… Przy­sze­dłem, aby dać świa­dec­two praw­dzie”. Tu nie ma miej­sca na obo­jęt­ność. Koniecz­na jest decy­zja. Wcze­śniej  jesz­cze nie­zbęd­ny jest trud poszu­ki­wa­nia, roze­zna­wa­nia praw­dy. A potem już nie moż­na nie wyko­nać kro­ku kolej­ne­go, tj. nie moż­na nie pod­jąć decy­zji, by pójść jej dro­gą. Tak powsta­ją świad­ko­wie praw­dy. Moż­na jed­nak nie pod­jąć decy­zji i nie wejść na tę dro­gę, ale czy wte­dy czło­wiek jest w sta­nie żyć, uni­ka­jąc pora­ża­ją­ce­go poczu­cia bez­sen­su?