Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kariera błogosławionej Karoliny

Ks. Abp Wik­tor Skworc Metro­po­li­ta Kato­wic­ki

W nie­dzie­lę 11 listo­pa­da przy­pa­da Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Tego dnia – zgod­nie z tra­dy­cją – będzie­my modlić się za Ojczy­znę, pro­sząc Boga o pokój spo­łecz­ny i zwy­cię­stwo praw­dy w życiu publicz­nym; o ducha soli­dar­no­ści ze spo­łecz­nie wyklu­czo­ny­mi i o pomyśl­ność dla wszyst­kich oby­wa­te­li, zwłasz­cza dla rodzin. (…) 11 listo­pa­da obcho­dzić będzie­my rów­nież IV Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Został on usta­no­wio­ny – decy­zją Rady Bisku­pów Die­ce­zjal­nych – w roku 2008. W jego orga­ni­zo­wa­niu i prze­ży­wa­niu poma­ga nam Papie­skie Sto­wa­rzy­sze­nie „Pomoc Kościo­ło­wi w Potrze­bie”. W tym roku tema­tem wio­dą­cym Dnia Soli­dar­no­ści jest sytu­acja chrze­ści­jan w Egip­cie; w kra­ju, któ­ry – po wyda­rze­niach zwa­nych „arab­ską wio­sną” – dale­ki jest od spo­łecz­nej sta­bi­li­za­cji. O pomoc dla egip­skich chrze­ści­jan pro­si nas biskup Kyril­los Kamal Wil­liam Sama­an (OFM), metro­po­li­ta Asju­tu – egip­ski duchow­ny Kościo­ła kato­lic­kie­go obrząd­ku kop­tyj­skie­go, któ­ry w tych dniach gości w Pol­sce. Wsłu­chu­jąc się w ten głos – oraz woła­nie chrze­ści­jan prze­śla­do­wa­nych w kra­jach Bli­skie­go Wscho­du – chce­my jako Kościół kato­wic­ki wes­przeć modli­twą naszych bra­ci w wie­rze, żyją­cych w Egip­cie, Liba­nie, Ira­ku i Syrii. Wła­śnie w syryj­skim mie­ście Homs – jak dono­si misyj­na agen­cja „Fides” – zabi­to nie­daw­no ostat­nie­go w tym mie­ście chrze­ści­ja­ni­na. Naszym obo­wiąz­kiem jest rów­nież wspie­rać mate­rial­nie chrze­ści­jan w kra­jach Bli­skie­go Wscho­du.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas odpu­sto­wej Mszy świę­tej
w para­fii pw. bł. Karo­li­ny Kóz­ków­ny w Tychach, 18 XI 2012 r.