Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Serce miłosiernego Boga

Ks . Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Nowa ewan­ge­li­za­cja powin­na się odwa­żyć przy­wró­cić pyta­nie o Boga i pomóc czło­wie­ko­wi wyjść z „wewnętrz­nej pusty­ni”. Ale rodzi się pyta­nie: Jak wypro­wa­dzić czło­wie­ka z tej pusty­ni, któ­rej kra­jo­braz two­rzy zanik poczu­cia trans­cen­den­cji, zazdro­śnie strze­żo­na wol­ność i nie­za­leż­ność oraz rela­ty­wizm norm postę­po­wa­nia? Jak prze­bić się przez sko­ru­pę jego uprze­dzeń i lęków, jego zde­for­mo­wa­ne­go obra­zu Boga i Kościo­ła? Jak wska­zać mu dro­gę do życio­daj­nych źró­deł wia­ry? Jed­no jest pew­ne. Nie wystar­czy wie­dza. Nie wystar­czą doku­men­ty, nawet naj­lep­sze i prze­my­śla­ne, a mamy ich spo­ro. Nie wystar­czą nasze struk­tu­ry kościel­ne, nawet naj­bar­dziej impo­nu­ją­ce. One same w sobie nie dotkną jesz­cze ser­ca czło­wie­ka. Szcze­gól­nym zna­kiem naszych cza­sów jest to, że Kościół prze­ma­wia dziś bar­dziej sku­tecz­nie, gdy dzie­li się orę­dziem o Bożym Miło­sier­dziu. Wyda­je się, że to orę­dzie naj­bar­dziej poru­sza ser­ce czło­wie­ka zamknię­te­go w sobie, uwi­kła­ne­go w grze­chu i pozor­nie samo­wy­star­czal­ne­go, ale prze­cież szu­ka­ją­ce­go sen­su życia i śmier­ci oraz moty­wów nadziei. „Cor ad cor loqu­itur”. Ser­ce miło­sier­ne­go Boga prze­ma­wia do ser­ca czło­wie­ka.

Frag­ment komen­ta­rza dla KAI, pod­su­mo­wu­ją­ce­go obra­dy Syno­du
Bisku­pów nt. nowej ewan­ge­li­za­cji, 19 XI 2012 r.