Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (1)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Pan Jezus w Kaza­niu na Górze wezwał swo­ich uczniów, by byli solą zie­mi i świa­tłem świa­ta (por. Mt 5,13–16). „Być solą zie­mi” – ozna­cza w Piśmie Świę­tym: ochro­na przed zepsu­ciem, spo­ra­mi, sza­cu­nek dla naj­mniej­szych (Mk 9,50), miłość Chry­stu­sa ponad wszyst­ko i przed wszyst­ki­mi, sta­łość w wie­rze, wyrze­cze­nia dla Chry­stu­sa (Łk 14,34), duch ofia­ry, oczysz­cze­nie, wol­ność od wpły­wu pogań­skie­go świa­ta (Mt 5,13–16), mądrość, sło­wo peł­ne mądro­ści (Kol 4,6). Być solą zie­mi – to dar Chry­stu­sa, świa­tło i moc Ducha Świę­te­go, a zara­zem zada­nia, by współ­pra­co­wać z łaską Bożą, umac­niać się w wie­rze i miło­ści, oraz apo­sto­ło­wać – być solą Chry­stu­sa dla bliź­nich. Roz­wa­ża­nie, co zna­czy być solą zie­mi łączy się z Rokiem Wia­ry, cza­sem łaski, cza­sem otwar­cia się na Boże obja­wie­nie. W tym roku w szcze­gól­ny spo­sób – się­ga­jąc po Kate­chizm Kościo­ła Kato­lic­kie­go – będzie­my z nową gor­li­wo­ścią i w nowy spo­sób wia­rę wyzna­wać, wia­rę cele­bro­wać i umac­niać w sakra­men­tach, wia­rę prze­ży­wać żyjąc jej wska­za­nia­mi i wyma­ga­nia­mi, wia­rę wyra­żać i roz­wi­jać w modli­twie. Ten rok łączy się z „nową ewan­ge­li­za­cją”, któ­rej był poświę­co­ny Synod Bisku­pów. Będzie­my – jak w poprzed­nich latach – nawią­zy­wać do nie­dziel­nych czy­tań kolej­ne­go roku litur­gicz­ne­go. Sku­pi­my się i to jest szcze­gól­ny cel roz­wa­żań – na życiu mał­żeń­skim i rodzin­nym. Modlę się i o modli­twę pro­szę, by te skrom­ne tek­sty pomo­gły nie­któ­rym oso­bom, mał­żeń­stwom i rodzi­nom w umoc­nie­niu wia­ry w ser­cach i rodzi­nie. Pytaj­my i szu­kaj­my odpo­wie­dzi w Bożym sło­wie: co to zna­czy prze­ży­wać z wia­rą życie mał­żeń­skie, jak wia­rę prze­ży­wać i uka­zy­wać dzie­ciom od naj­młod­szych lat, jak bro­nić wia­ry, swo­jej i bli­skich, przed osła­bie­niem, a nawet utra­tą? Jak w świe­cie peł­nym zaprze­cze­nia wia­ry i wal­ki z wia­rą być świad­kiem wia­ry: świę­tość mał­żeń­stwa, nie­ro­ze­rwal­ność, świę­tość życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, odpo­wie­dzial­ne rodzi­ciel­stwo. „Mał­żeń­stwo jest dro­gą świę­to­ści, nawet wte­dy, gdy sta­je się dro­gą krzy­żo­wą” (bł. Jan Paweł II, Sta­ry Sącz, 16 czerw­ca 1999 r.)..
PS. Od wie­lu lat piszę co tydzień roz­wa­ża­nia o mał­żeń­stwie i rodzi­nie. Cza­sem spo­ty­kam ludzi, któ­rzy mówią mi, że czy­ta­ją te tek­sty i korzy­sta­ją z nich. Zwra­cam się z proś­bą do Czy­tel­ni­ków, by pomo­gli mi reda­go­wać te roz­wa­ża­nia, prze­sy­ła­jąc uwa­gi, pyta­nia, pod­po­wia­da­jąc, jakie pro­ble­my poru­szać, jak pomóc mał­żeń­stwom i rodzi­nom. Moż­na je prze­sy­łać do Redak­cji „Źró­dła” lub do Kurii Metro­po­li­tal­nej w Kra­ko­wie.