Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Jr 33,14–16; 1 Tes 3,12–4,2; Łk 21,25–28.34–36

Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa

Ste­fan Loch­ner, Sąd Osta­tecz­ny

Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Będą zna­ki na słoń­cu, księ­ży­cu i gwiaz­dach, a na zie­mi trwo­ga naro­dów bez­rad­nych wobec szu­mu morza i jego nawał­ni­cy. Ludzie mdleć będą ze stra­chu, w ocze­ki­wa­niu wyda­rzeń zagra­ża­ją­cych zie­mi. Albo­wiem moce nie­bios zosta­ną wstrzą­śnię­te. Wte­dy ujrzą Syna Czło­wie­cze­go przy­cho­dzą­ce­go na obło­ku z wiel­ką mocą i chwa­łą. A gdy się to dziać zacznie, nabierz­cie ducha i pod­nie­ście gło­wy, ponie­waż zbli­ża się wasze odku­pie­nie. Uwa­żaj­cie na sie­bie, aby wasze ser­ca nie były ocię­ża­łe wsku­tek obżar­stwa, pijań­stwa i trosk docze­snych, żeby ten dzień nie przy­padł na was znie­nac­ka, jak potrzask. Przyj­dzie on bowiem na wszyst­kich, któ­rzy miesz­ka­ją na całej zie­mi. Czu­waj­cie więc i módl­cie się w każ­dym cza­sie, aby­ście mogli unik­nąć tego wszyst­kie­go, co ma nastą­pić, i sta­nąć przed Synem Czło­wie­czym.
Roz­wa­ża­nie
Nadej­dzie kata­klizm o wymia­rze kosmicz­nym – wzbu­dzi on trwo­gę u wszyst­kich. I to jest reak­cja natu­ral­na. Jed­nak ucznio­wie Chry­stu­sa wobec tych samych rodzą­cych gro­zę zja­wisk zacho­wać mają spo­kój, a nawet w pew­nym sen­sie win­ni przy­jąć je z ocze­ki­wa­niem peł­nym nadziei, bo zbli­ża się odku­pie­nie. Nadzie­ja odku­pie­nia już teraz wpro­wa­dza czło­wie­ka w świat ducha. Jest, nie­ste­ty, poważ­ne zagro­że­nie – to ocię­ża­łość ser­ca, któ­ra zamy­ka czło­wie­ka w krę­gu trosk docze­snych. Nasze cywi­li­za­cyj­ne wychy­le­nie w kie­run­ku mate­rii nie poma­ga. Tym bar­dziej szu­kaj­my rów­no­wa­gi, któ­ra spra­wia, że tu zaan­ga­żo­wa­ni nie zapo­mi­na­my o wiecz­no­ści.