Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Święci Aniołowie – Posłańcy

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Kościół nie może dezer­te­ro­wać z tere­nu wspól­no­ty spo­łecz­nej, Kościół nie może odejść od oce­ny moral­nej zja­wisk spo­łecz­nych i poli­tycz­nych. To nie jest mie­sza­nie się do poli­ty­ki, to jest uzdra­wia­nie poli­ty­ki, to jest nasz obo­wią­zek. Kościół nie pra­gnie przej­mo­wać wła­dzy, ale czu­je się odpo­wie­dzial­ny za ducho­we dzie­dzic­two, któ­re­mu na imię Pol­ska. Demo­kra­cja słab­nie z powo­du bra­ku zasad, a decy­du­ją­ce są słup­ki popar­cia i inte­res, a nie dobro ogó­łu. Nasze reflek­sje nie mają nic wspól­ne­go z pro­gra­mem któ­rej­kol­wiek par­tii. Prze­ciw­nie – bole­je­my, że ist­nie­ją­ce par­tie nie mogą zna­leźć wspól­ne­go języ­ka dla dobra Ojczy­zny, bez­ro­bot­nych, wykształ­ce­nia przy­szłych poko­leń, budze­nia zdro­we­go patrio­ty­zmu opar­te­go o zna­jo­mość histo­rii. (…) Rugo­wa­nie z pro­gra­mu edu­ka­cji lek­cji histo­rii to jest stra­te­gia ludzi, któ­rzy nie mają wyobraź­ni huma­ni­stycz­nej, któ­rzy nie chcą for­mo­wać czło­wie­ka w czło­wie­ku, tyl­ko spraw­ną machi­nę do suk­ce­sów jed­no­kie­run­ko­wych. Trze­ba, żeby­śmy poczu­li odpo­wie­dzial­ność za histo­rię, za nasze wykształ­ce­nie, za naszą wie­dzę.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w inten­cji Ojczy­zny w bazy­li­ce archi­ka­te­dral­nej w Prze­my­ślu, 11 XI 2012 r.