Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA:
Pwt 18,15–20; 1 Kor 7,32–35; Mk 1,21–28

Jezus naucza jako mający władzę

Jean-Augu­ste Domi­ni­que Ingres, Jezus wśród uczo­nych w Pra­wie

W mie­ście Kafar­naum Jezus w sza­bat wszedł do syna­go­gi i nauczał. Zdu­mie­wa­li się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, któ­ry ma wła­dzę, a nie jak ucze­ni w Piśmie. Był wła­śnie w syna­go­dze czło­wiek opę­ta­ny przez ducha nie­czy­ste­go. Zaczął on wołać: Cze­go chcesz od nas, Jezu­sie Naza­rej­czy­ku? Przy­sze­dłeś nas zgu­bić. Wiem, kto jesteś: Świę­ty Boży.
Lecz Jezus roz­ka­zał mu suro­wo: Milcz i wyjdź z nie­go. Wte­dy duch nie­czy­sty zaczął go tar­gać i z gło­śnym krzy­kiem wyszedł z nie­go.
A wszy­scy się zdu­mie­li, tak że jeden dru­gie­go pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nie­czy­stym roz­ka­zu­je i są mu posłusz­ne. I wnet roze­szła się wieść o Nim wszę­dzie po całej oko­licz­nej kra­inie gali­lej­skiej.
Roz­wa­ża­nie
Pożą­da­my wie­lu rze­czy, lecz czy jest coś, cze­go potrze­bu­je­my naj­bar­dziej? Czy może­my odna­leźć coś, co sta­no­wi­ło­by zasad­ni­czą odpo­wiedź na nasze trud­no­ści? Świad­ko­wie patrząc na dzia­ła­nie Jezu­sa stwier­dza­ją: „Nowa jakaś nauka z mocą”. I tego dziś potrze­bu­je­my w naj­wyż­szym stop­niu. Potrze­bu­je­my odkryć nowość nauki Jezu­sa i doświad­czyć mocy Jego sło­wa. Jeśli sta­nie się to naszym udzia­łem, z odwa­gą pój­dzie­my dalej bez wzglę­du na trud­no­ści.

rs