Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wspomnienie o śp. red. dr. Antonim Franaszku

Był dla nas jak Ojciec

fot. A. Woj­nar

12 stycz­nia 2012 r. odszedł do nie koń­czą­ce­go się życia w świa­tło­ści Pana, Boga Miło­sier­ne­go, dr Anto­ni Fra­na­szek, współ­za­ło­ży­ciel i wie­lo­let­ni redak­tor, czło­nek kole­gium redak­cyj­ne­go TRK „Źró­dło”. Był czło­wie­kiem, któ­ry Panu Bogu wie­rzył, bez­gra­nicz­nie ufał i słu­żył. Ze wszyst­kich sił sta­rał się, aby Jego wola była cał­ko­wi­cie zgod­na z Wolą Bożą, aby swo­je życie wypeł­nić pra­cą i służ­bą dla bliź­nich. Gdy w wie­ku 89 lat zakoń­czył swe życie, może­my z całym prze­ko­na­niem zaświad­czyć, że z pomo­cą Bożą zre­ali­zo­wał sło­wa św. Paw­ła: „Bieg ukoń­czy­łem”. A o tę pomoc Bożą umiał zabie­gać. Bo cho­ciaż Pan Bóg obda­rzył Go wie­lo­ma talen­ta­mi, był czło­wie­kiem nie­zwy­kle skrom­nym i wie­dział, że bez pomo­cy Bożej nicze­go war­to­ścio­we­go w życiu nie osią­gnie. A życie Go nie roz­piesz­cza­ło; bo u same­go jego pro­gu, gdy miał 17 lat wybu­chła II woj­na świa­to­wa. I ten trud­ny okres życia, już po pierw­szym roku oku­pa­cji hitle­row­skiej w Pol­sce, mógł skoń­czyć się dla nie­go tra­gicz­nie; uję­ty w łapan­ce na Ryn­ku Kra­kow­skim, osa­dzo­ny w wię­zie­niu na Mon­te­lu­pich, skąd w spo­sób cudow­ny został zwol­nio­ny. Wów­czas pod­jął chy­ba naj­waż­niej­szą decy­zję swo­je­go życia – od Adwen­tu 1940 roku posta­no­wił codzien­nie uczest­ni­czyć we Mszy świę­tej i przy­stę­po­wać do Komu­nii świę­tej. W ten spo­sób dzię­ko­wał Panu Bogu za łaskę życia, za jego oca­le­nie – kro­czył śla­da­mi świę­tych. To posta­no­wie­nie skru­pu­lat­nie wypeł­niał nie­mal do ostat­nie­go dnia życia. A Pan Bóg Mu bło­go­sła­wił i dzi­siaj z peł­nym prze­ko­na­niem może­my dać o Nim naj­lep­sze świa­dec­two.
Wspa­nia­ły Mąż i Ojciec – od 1947 r. trwa­ło Jego mał­żeń­stwo z Kry­sty­ną, z któ­rą wycho­wał pię­cio­ro dzie­ci; docze­ka­li się czter­na­ścior­ga wnu­cząt i jede­na­ścior­ga pra­wnu­cząt. Zna­ko­mi­ty histo­ryk – uzy­skał sto­pień dok­to­ra – znaw­ca dzie­jów ojczy­stych, popu­la­ry­za­tor histo­rii Pol­ski w wydaw­nic­twach nauko­wych, w pra­sie kato­lic­kiej i w książ­kach.
Odda­ny mło­dzie­ży wycho­waw­ca i nauczy­ciel – skie­ro­wa­ny po ukoń­cze­niu stu­diów na UJ do pra­cy w ośrod­ku wycho­waw­czym w Mal­bor­ku, potra­fił nawią­zać z mło­dzie­żą ser­decz­ny kon­takt. Był kawa­le­rem Zako­nu Rycer­skie­go Gro­bu Boże­go w Jero­zo­li­mie, Ryce­rzem Nie­po­ka­la­nej – czci­cie­lem Mat­ki Bożej oraz człon­kiem MI – Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej. Wiel­ki patrio­ta – Ojczy­znę kochał, odkry­wał i upo­wszech­niał kar­ty histo­rii Pol­ski dla następ­nych poko­leń Pola­ków. Nie­stru­dzo­ny obroń­ca życia czło­wie­ka – od począt­ku uczest­ni­czył w orga­ni­zo­wa­niu Kru­cja­ty Modli­twy w Obro­nie Życia Poczę­tych Dzie­ci. Zaan­ga­żo­wa­ny kato­lik – uczest­ni­czył w wyda­rze­niach życia Kościo­ła w Pol­sce, współ­pra­co­wał z ks. kar­dy­na­łem Karo­lem Woj­ty­łą i Pry­ma­sem Tysiąc­le­cia.
Redak­tor „Źró­dła” – od począt­ku je współ­two­rzył i reda­go­wał. Nie tyl­ko pro­wa­dził dział histo­rycz­ny, ale tak­że przez wie­le lat czu­wał nad każ­dym powsta­ją­cym nume­rem „Źró­dła”. Był dla nas wiel­kim auto­ry­te­tem nie tyl­ko w pra­cy redak­cyj­nej, ale rów­nież wzo­rem kato­li­ka i patrio­ty.
Łącząc się w smut­ku i bólu z Rodzi­ną, dzię­ku­je­my Panu Bogu za dar życia dr. Anto­nie­go Fra­nasz­ka, modli­my się o Jego wiecz­ne zba­wie­nie, a wie­rząc w świę­tych obco­wa­nie pro­si­my o nie­ustan­ne wspo­ma­ga­nie naszej redak­cji i wszyst­kich Czy­tel­ni­ków „Źró­dła” – z Domu Ojca, przy boku bł. Jana Paw­ła II i swo­jej uczen­ni­cy – śp. red. Doro­ty Kośció­łek.

Redak­cja