Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Pod­czas audien­cji ogól­nej w auli Paw­ła VI, 18 stycz­nia br., do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:

Witam ser­decz­nie obec­nych tu Pola­ków. Dzi­siaj pra­gnę zachę­cić was do ufnej modli­twy o jed­ność chrze­ści­jan. Niech nie zabrak­nie też gestów wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia, pojed­na­nia i goto­wo­ści do dia­lo­gu. Niech będą one, zgod­nie z hasłem tego Tygo­dnia modlitw, świa­dec­twem prze­mia­ny i zwy­cię­stwa Chry­stu­sa w naszym życiu. Waszym eku­me­nicz­nym dąże­niom z ser­ca bło­go­sła­wię.