Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Akcja Katolicka jest szkołą wiary

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Dzi­siaj potrzeb­ni są ludzie świec­cy, rozu­mie­ją­cy potrze­bę sta­łej for­ma­cji wia­ry. I dobrze, że Akcja Kato­lic­ka, któ­ra sta­je się szko­łą wia­ry, zosta­ła przy­wró­co­na na pol­skiej zie­mi. Dobrze, że wspól­nie, razem z kapła­na­mi, z asy­sten­ta­mi, ale i mię­dzy sobą podej­mu­je­my odpo­wie­dzial­ność za wia­rę w naszym śro­do­wi­sku, w naszej Ojczyź­nie, w naszej rodzi­nie. Tego nikt za nas nie zro­bi. (…) Chrze­ści­ja­nie powin­ni dawać świa­dec­two praw­dzie, zwłasz­cza o Jezu­sie Chry­stu­sie. My mamy prze­dłu­żyć Jego dzia­łal­ność zbaw­czą na zie­mi, Jego dzia­łal­ność kró­lew­ską i pro­roc­ką. (…) Wia­ra jest solą zie­mi, a wie­rzą­cy mają być solą, któ­ra zakon­ser­wu­je dobre war­to­ści i wypa­li to, co może zepsuć świat. (…) W ostat­nim cza­sie przy­pusz­czo­ny jest moc­ny atak na Kościół, księ­ży i sio­stry zakon­ne. Pró­bu­je się oskar­żać o wszyst­kie winy, nawet nie­po­peł­nio­ne. Oskar­ża się reli­gię o obsku­ran­tyzm. Reli­gia jest zagro­że­niem, bo jest nie­za­leż­na, Kościół jest zagro­że­niem dla mani­pu­la­to­rów praw­dą, stąd te oskar­że­nia. W tej sytu­acji nie moż­na mil­czeć, bo ata­ko­wa­ne są god­ność czło­wie­ka i pra­wa ludz­kie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas piel­grzym­ki Akcji Kato­lic­kiej i Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży do archi­ka­te­dry prze­my­skiej, 24 XI 2012 r.