Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Myśleć i mówić o rodzinie

Bp Piotr Libe­ra, Biskup Die­ce­zjal­ny Płoc­ki

Jak nie zma­gać się o rodzi­nę i nie wspo­ma­gać jej wier­nych świad­ków, jeśli w wie­lu kra­jach Zacho­du celem edu­ka­cji sek­su­al­nej sta­je się „sek­su­ali­za­cja” dzie­ci, zaczy­na­ją­ca się od przed­szko­la? Gdy pro­mu­je się anty­kon­cep­cję już wśród uczniów w wie­ku 11 lat oraz umoż­li­wia abor­cję pięt­na­sto­lat­kom bez wie­dzy rodzi­ców? Gdy w szko­łach roz­da­je się środ­ki anty­kon­cep­cyj­ne dla chłop­ców i dziew­cząt? Gdy tego rodza­ju pseu­do­wy­cho­wa­nie pro­wa­dzi do utra­ty dzie­ciń­stwa i do pod­wa­ża­nia auto­ry­te­tu rodzi­ców? (…) W naj­więk­szej pol­skiej gaze­cie opi­nio­twór­czej jed­na ze zna­nych auto­rek libe­ral­nych stwier­dza, że „kult rodzi­ny tra­dy­cyj­nej i świę­tej jest szko­dli­wy”, że tra­dy­cyj­na rodzi­na, w tym przy­pad­ku rozu­mia­na jako kato­lic­ka, nie wycho­wu­je do war­to­ści oby­wa­tel­skich, nie uczy dzie­ci pra­wo­rząd­no­ści, pra­co­wi­to­ści na rzecz wspól­no­ty, zaan­ga­żo­wa­nia w pra­cę spo­łecz­ną. Skąd w takim razie wyra­sta­li powstań­cy war­szaw­scy, stocz­niow­cy 1970 roku, ludzie pierw­szej „Soli­dar­no­ści”? (…)
W Roku Wia­ry przede wszyst­kim trze­ba myśleć i mówić o rodzi­nie. To chrze­ści­jań­ską rodzi­nę, głów­ne miej­sce prze­ka­zy­wa­nia i świa­dec­twa wia­ry, trze­ba wspie­rać. To w niej trze­ba uka­zy­wać pod­sta­wo­we miej­sce prze­ży­wa­nia: god­no­ści i kom­ple­men­tar­no­ści męż­czy­zny i kobie­ty, otwar­cia na życie, na wspól­no­tę, któ­ra potra­fi dzie­lić się z inny­mi, poświę­ca­nia się naj­słab­szym, podej­mo­wa­nia tro­ski wycho­waw­czej, ufa­nia Bogu jako źró­dłu miło­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy świę­tej inau­gu­ru­ją­cej dorocz­ne sym­po­zjum Akcji Kato­lic­kiej, Płock, 24 XI 2012 r.