Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Chrystus – tak, Kościół – tak

Ks . Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Jako obraz rze­czy­wi­sto­ści, do któ­rej skie­ro­wa­na jest nowa ewan­ge­li­za­cja, wybra­no postać Sama­ry­tan­ki z pustym dzba­nem, przy stud­ni, gdzie sie­dzi Jezus. Sym­bo­li­ka jest czy­tel­na. Czło­wiek współ­cze­sny czę­sto nosi pusty dzban wia­ry. Ale prze­cież nie zamie­ra w nim pra­gnie­nie „wody żywej”. Trze­ba pomóc mu spo­tkać Tego, któ­ry jako jedy­ny zaspo­koi to pra­gnie­nie. (…) Kościół sta­no­wi prze­strzeń tego spo­tka­nia, bo to jemu Chry­stus powie­rzył swo­je Sło­wo, chrzest, dar swo­je­go Cia­ła i Krwi, łaskę prze­ba­cza­nia grze­chów i doświad­cze­nie wspól­no­ty. Dzi­siaj nie­któ­rzy mówią: Chry­stus – tak, Kościół – nie. A prze­cież nie ma Chry­stu­sa bez Kościo­ła. Nasza odpo­wie­dzial­ność pole­ga na tym, by nie prze­sła­niać Chry­stu­sa naszą nie­wier­no­ścią i grze­chem, ale odsła­niać Jego obec­ność dzię­ki świa­dec­twu miło­sier­nej miło­ści. Nowa ewan­ge­li­za­cja doty­czy w pierw­szym rzę­dzie nas samych i ma się odbyć w nas samych. Jako pierw­si jeste­śmy wezwa­ni do nawró­ce­nia. Synod wie­lo­krot­nie zaj­mo­wał się rolą i posta­wą kapła­nów w nowej ewan­ge­li­za­cji. Jeże­li chce­my coś innym prze­ka­zać, naj­pierw powin­ni­śmy sami to mieć i tym żyć. Wśród ludzi powszech­ne jest ocze­ki­wa­nie na nasze prze­ko­ny­wa­ją­ce świa­dec­two życia, a nie tyl­ko na nasze sło­wa.

Frag­ment reflek­sji pod­su­mo­wu­ją­cych obra­dy Syno­du Bisku­pów nt. nowej ewan­ge­li­za­cji, 19 XI 2012 r.