Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (2)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Przy­go­tuj­cie dro­gę Panu, pro­stuj­cie ścież­ki dla Nie­go… dro­gi krę­te niech sta­ną się pro­sty­mi” (Łk 3,4–5). „Jan gło­sił chrzest nawró­ce­nia na odpusz­cze­nie grze­chów” (w. 3), powta­rza­jąc sło­wa Iza­ja­sza o pro­sto­wa­niu ście­żek dla Pana. Każ­dy okres nasze­go życia i każ­dy dzień jest wezwa­niem skie­ro­wa­nym do nas przez Boga, aby­śmy pro­sto­wa­li ścież­ki swe­go życia, bo On przy­cho­dzi. Są takie chwi­le, kie­dy to wezwa­nie jest szcze­gól­nie inten­syw­ne. Wciąż musi­my pamię­tać o tym, że to sam Bóg pro­stu­je nasze myśli, pra­gnie­nia i czy­ny. Ale  jeste­śmy wol­ni i od nas zale­ży, czy przyj­mie­my Boga, któ­ry daje nam moc do prze­mia­ny życia. „Z rado­ścią bowiem popro­wa­dzi Bóg Izra­ela do świa­tła swej chwa­ły z wła­ści­wą sobie spra­wie­dli­wo­ścią i miło­sier­dziem” (Ba 5,9). Pro­rok Baruch przy­po­mi­na, że Bóg nas pro­wa­dzi „do świa­tła swej chwa­ły”, a więc do bli­sko­ści z Nim na zie­mi i do oglą­da­nia­Je­go chwa­ły w nie­bie. Pro­rok mówi, że Bóg pro­wa­dzi nas „z wła­ści­wą sobie spra­wie­dli­wo­ścią i miło­sier­dziem”. I spra­wie­dli­wość, i miło­sier­dzie. Do nas Pro­rok kie­ru­je moc­ne sło­wa: „Pod­nieś się”. Jego wezwa­nie jest peł­ne poko­ju i nadziei: „Złóż… sza­tę smut­ku i utra­pie­nia swe­go” (w. 1). Co zna­czą te peł­ne mocy sło­wa Boże dla mał­żeń­stwa i rodzi­ny? Co nale­ży na obec­nym eta­pie  życia mał­żeń­skie­go wypro­sto­wać, co trze­ba w swo­im ser­cu i w ser­cu wspól­no­ty rodzin­nej przy­go­to­wać dla Pana? Św. Paweł pisze: „A modlę się o to, aby miłość wasza dosko­na­li­ła się coraz bar­dziej i bar­dziej… aby­ście byli czy­ści i bez zarzu­tu na dzień Chry­stu­sa” (Flp 1,9–10). Kto wie­rzy, ten pro­stu­je ścież­ki swe­go życia. Kto się nawra­ca, kto sta­le pró­bu­je się popra­wić, ten moc­niej wie­rzy. „Podwo­je wia­ry (por. Dz 14,27) są dla nas zawsze otwar­te. Wpro­wa­dza­ją nas one do życia w komu­nii z Bogiem i pozwa­la­ją na wej­ście do Jego Kościo­ła” (Bene­dykt XVI, Por­ta Fidei,1).